Общая информация Объявление не актуально


Річний звіт та річна фінансова звітність за 2014 рік ПрАТ "Укрпапiрiнвест"  


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент       Петренко Леся Василiвна
(посада)
  (підпис)
  (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2014
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "УКРПАПIРIНВЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

34329468

4. Місцезнаходження

61105Харківська ФРУНЗЕНСЬКИЙ р-н м.Харковам. Харкiв вул. Киргизька, б. 19

5. Міжміський код, телефон та факс

+38 (057)7390790Д/В

6. Електронна поштова адреса

ukrpapir@dividend.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 82 (1836)  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
  (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http://dividend.com.ua/c723.html в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)
  (дата)Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про рейтингове агентство -
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди -
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент -
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери -
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
13. Опис бізнесу -
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
5) інформація про собівартість реалізованої продукції -
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
23. Основні відомості про ФОН -
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
27. Правила ФОН -
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) -
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
33. Примітки у звiтному перiодi лiцензiй отримано не було,

у звiтному перiодi АТ до будь-яких об'єднань пiдприємств не входило,

держава не володiє акцiями емiтента, згiдно чинного законодавства рейтингова оцiнка не потрiбна,

iнформацiя про органи управлiння згiдно наказу ДКЦПФР 1598 вiд 27.12.2007 - не заповнюється,

за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось(дивiдендiв не було) - тому iнформацiя про дивiденди не надається,

випуски облiгацiй АТ не здiйснювало,

у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв, випущенних емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не було,

протягом звiтного перiоду емiтентом викуп власних акцiй не здiйснювался,

протягом звiтного перiоду емiтентом випуски боргових цiнних паперiв не здiйснювалися,

протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало,

протягом звiтного перiоду випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не було,

протягом звiтного перiоду ФОН не створювались,

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю,

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., заповнення iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не є обов'язковим - тому емiтент вважає недоцiльним надавати цю iнформацiю,

у звiтному перiоду рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася ,

у звiтному перiоду випускiв цiльових облiгацiй не було,

у звiтному перiоду випускiв похiдних цiнних паперiв не було.III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "УКРПАПIРIНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 072192
3. Дата проведення державної реєстрації
19.04.2004
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
12375000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.12.0 Виробництво паперу та картону
21.22.0Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення
51.47.2Оптова торгiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям
10. Органи управління підприємства
Органами
управлiння Товариства є:

- вищий орган Товариства - Загальнi збори;

- виконавчий орган Товариства – Правлiння;

- наглядовий орган Товариства - Наглядова рада;

- контролюючий орган Товариства -Ревiзiйна комiсiя.1. Загальнi збори є вищим органом Товариства.

У Загальних зборах акцiонерного товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або iї представники.2. НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада Товариства є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захистст прав акцiонерiв Товариства. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi не менше 3 членiв строком на 4 роки.3. ПРАВЛIННЯ

Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдхвитним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядової радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.

Правлiння Товариства, як колегiальний орган, утворюється за рiшенням Загальних зборiв строком на 4 роки. Президент Товарисмтва, який очолює Правлiння та входить до його складу, обираються на Загальних зборах строком на 4 роки. Iнши члени Правлiння за поданням Президента затвержуються Наглядовою радою.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,4. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКБ "Укрсиббанк", м.Харкiв
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
2600304211570
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АКБ "Укрсиббанк", м.Харкiв
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
2600304211570Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада Президент
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петренко Леся Василiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В
4)Рік народження** 1967
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ Украпапiрiнвест", Головний бухгалтер.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2012 4 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки Президента Товариства визначенi статутом товариства. Без довiреностi представляє iнтереси Товариства.

Працює без винагороди.

На дату складання звiту обiймає посаду Президента Товариства ПрАТ "Укрпапiрiнвест" (м. Харкiв, вул. Киргизька,19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займала посади бухгалтера, головного бухгалтера ЗАТ "Укрпапiрiнвест".

З 05.06.08 р. Президент Товариства ПРАТ "Укрпапiрiнвест". Протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 10 вiд

11.04.2014 р. подовжено термiн дiїї повноважень Президента Товариства

Iнформацiї щодо стажу керiвної роботи та загального стажу емiтент немає.

Протягом звiтного року не вiдбувалось змiн щодо даної посади.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

нформацiя щодо посад та роботи на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня

На будь-якому iншому пiдприємствi посади не обiймає


Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лахно Юрiй Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В
4)Рік народження** 1946
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 49
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пенсiонер
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2011 3 роки
9)Опис Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом. Працює без винагороди. Iнформацiя щодо посад та роботи на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Iнформацiї щодо перелiка попереднiх посад, загального стажу посадової осiби, емiтент не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 23.


1)Посада член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немирович Тетяна Iванiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Финансовый директор "ВАТ Фортис страхування життя Украина", финансовый директор , первый заместитель председателя правления ПрАТ "Фiдем Лайф"
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2011 3 роки
9)Опис Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства.

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без винагороди.

Перелiк попереднiх посад: финансовый директор "ВАТ Фортис страхування життя Украина", финансовый директор , первый заместитель председателя правления ПрАТ "Фiдем Лайф". Iнформацiя щодо посад та роботи на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Iнформацiї щодо стажу керiвної роботи та загального стажу посадової осiби, емiтент не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.


1)Посада Голова Ревiзiйної комiсфї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шийко Свiтлана Леонiдiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Д/В
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Домогосподарка
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2011 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Iнформацiя щодо посад та роботи на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Iнформацiї щодо перелiка попереднiх посад, стажу керiвної роботи та загального стажу посадової осiби, емiтент не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я-вника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Президент Петренко Леся Василiвна Д/В Д/В Д/В 914 36.92929292929 914 0 0 0
Голова Наглядової ради Лахно Юрiй Олександрович Д/В Д/В 546 22.06060606061 546 0 0 0
член Наглядової ради Немирович Тетяна Iванiвна Д/В Д/В 74 2.98989898990 74 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Шийко Свiтлана Леонiдiвна Д/В Д/В 557 22.50505050505 557 0 0 0

Усього
2091 84.48484848485 0 0 0 0

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ Місцезна-ходження Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я-вника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'я-вника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав
паспорт**

Кіль-кість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'я-вника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'я-вника
Лахно Юрiй Олександрович Д/В Д/В 546 22.060606060606 546 0 0 0
Петренко Леся Василiвна Д/В Д/В 914 36.929292929293 914 0 0 0
Шийко Свiтлана Леонiдiвна Д/В Д/В 557 22.505050505051 557 0 0 0

Усього
0 0 0 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.


Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 01.01.2014
Кворум зборів** 0
Опис В 2013 та 2014 роках Загальнi збори акцiонерiв цi не скликались.
 

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найме-нування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний іденти-фікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номі-нальна вар-тість акцій (грн.) Кіль-кість акцій (штук) Загальна номі-нальна вартість (грн.) Частка у стату-тному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20.03.2008 324/20/1/10 ХАРКIВСЬКЕ ТУ ДКЦПФР UA4000103154 Акція проста бездоку-ментарна іменна Бездоку-ментарні іменні 5000 2475 12375000 100
Опис
Пiдприємство не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Акцiї товариства не входять до лiстингу.
 Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8079.6 8079.6 0 0 8079.6 8079.6
будівлі та споруди 1342 1342 0 0 1342 1342
машини та обладнання 4687.4 4687.4 0 0 4687.4 4687.4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2052.2 2052.2 0 0 2052.2 2052.2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8079.6 8079.6 0 0 8079.6 8079.6
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2014 року становить 12 368,5 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв – 34,7%. Сума нарахованого зносу за 2014 рiк становить 4288,9 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5017.4 5017.4
Статутний капітал (тис. грн.) 12375 12375
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 12375 12375
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок За звiтний перiод:

У вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку вiд 17.11.2004 р. № 485, аудиторами розрахована вартiсть чистих активiв Товариства та визначена її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою:

Чистi активи = роздiли I–III активу балансу – роздiли II–V пасиву балансу, тобто (12 356,3 + 1 218,9) – 8 557,8 = 5 017,4 тис. грн.

Розрахункова вартiсть чистих активiв менше розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.


За попереднiй перiод.

Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою:

Чистi активи = роздiли I–III активу балансу – роздiли II–V пасиву балансу, тобто (12 356,3 + 1 218,9) – 8 557,8 = 5 017,4 тис. грн.


Розрахункова вартiсть чистих активiв менше розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.


Протягом звiтного року дiяльнiсть не здiйснювалася, тому чистi активи за звiтний та попереднiй перiод складають однакове значення.Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 8557.7 X X
Усього зобов'язань X 8557.8 X X
Опис: Д/ВXVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АФ «СТРОЙАУДИТ» ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23914106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Харкiв, вул. Слов’янська, буд.3, офiс 410
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1361 26.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ХАРКIВ ¬ УКРАЇНА
___________________________________________________


Аудиторська фiрма ”Cтройаудит“ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

___________________________________________________
KHARKIV ¬ UKRAINE


Адреса: 61052, м. Харкiв, вул. Слов’янська, буд.3, оф.410 тел.(факс): 712-06-63
___________________________________________________


Свiдоцтво про внесення АФ «СТРОЙАУДИТ» ТОВ

до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1361.

Видано Аудиторською Палатою України 26.01.2001р.

Протокол № 98


Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi

можуть проводити аудиторськi перевiрки

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв

серiя П № 000211. Видано НКЦПФР 09.04.2014р.

Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 211АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звiт незалежного аудитора)

щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства

“УКРПАПIРIНВЕСТ” за 2014 рiк.


Адресат:

- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,

- Загальнi збори акцiонерiв,

- Керiвництво товариства,

- iншi користувачi фiнансової звiтностi.м. Харкiв 16 квiтня 2015 року


1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:


Аудиторська фiрма “СТРОЙАУДИТ” товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю:

- мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Харкiв, вул. Слов’янська, буд.3, офiс 410;

- тел. (057) 712-06-63;

- Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1361 вiд 26.01.2001 р. Видано Аудиторською Палатою України 26.01.2001р. Протокол № 98.

- Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000211. Видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 09.04.2014р. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 211;

- Аудитори, що проводили аудит: Коржук Олена Миколаївна (сертифiкат аудитора серiя А № 001941 вiд 27 травня 1994 р.), Зотьєва О.В. (сертифiкат аудитора серiї А № 003455 вiд 25 червня 1998 р.)


2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО.

Повна назва Приватне акцiонерне товариство “УКРПАПIРIНВЕСТ”


Скорочена назва ПрАТ “УКРПАПIРIНВЕСТ”


Код ЄДРПОУ 34329468


Дата реєстрацiї Зареєстроване Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 19.04.2006 р. Свiдоцтво сер.А01 № 072192, номер запису про замiну свiдоцтва № 1 480 102 0000 025524

Дата внесення змiн до реєстрацiйних документiв Нова редакцiя Статуту зареєстрована 11.05.2011 р., номер запису 1 480 105 0011 025524

Мiсцезнаходження товариства 61105, м. Харкiв, вул. Киргизька, буд. 19

Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство

Основнi види дiяльностi згiдно Статуту - виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення;

- виробництво паперу та картону;

- виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi;

- оптова торгiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;

- роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами;

- овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв


3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.

На пiдставi договору щодо надання аудиторських послуг № 04/01-01 вiд 01 квiтня 2015 року, аудиторами виконана перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “УКРПАПIРIНВЕСТ” (надалi - Товариство) за перiод дiяльностi з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.

Аудиторську перевiрку розпочато 02 квiтня 2015 року та закiнчено 16 квiтня 2014 року. Метою перевiрки є висловлювання професiйного незалежного судження про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi ПрАТ “УКРПАПIРIНВЕСТ” вимогам щодо складання звiтностi та розкриття iнформацiї, прийнятiй облiковiй полiтицi, вiдображеннi в усiх суттєвих аспектах об’єктивної iнформацiї про стан дiяльностi Товариства.

Аудитори керувались законодавством України у сферi iнвестицiйної та господарчої дiяльностi, Законами України “Про господарськi товариства” (1576-ХII), “Про цiннi папери та фондовий ринок” (3480-IV), “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi” (448/96-ВР), “Про акцiонернi товариства” (514-VI), “Про аудиторську дiяльнiсть” (3125-ХII), “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” (996-ХIV), та iншими законодавчими актами.

Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема - МСА
700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iншими, МСА № 706 „Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”.

Обсяг аудиторської перевiрки:

Мiжнароднi стандарти аудиту зобов'язують аудиторiв планувати й здiйснювати аудит з метою отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудитори пiд час роботи застосовували метод вибiркової перевiрки, керуючись положеннями МСА 320 “Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”.

Аудиторами були перевiренi наступнi форми рiчних звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:

- Баланс (ф.№1-м) на 31.12.2014 р.,

- Звiт про фiнансовi результати (ф.№2-м) за 2014 рiк.

Аудит включав перевiрку через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку принципiв бухгалтерського облiку згiдно iз Законом України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть”, стан внутрiшнього контролю на пiдприємствi та оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнi документи:

- головна книга;

- журнали-ордери та iншi реєстри i регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року;

- договори фiнансово-господарської дiяльностi (вибiрково);

- первиннi документи за перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року (вибiрково).

Як залишки по рахунках бухгалтерського облiку станом на початок 2014 року при здiйсненнi аудиторської перевiрки прийнятi залишки, що значаться в облiкових реєстрах та балансi товариства станом на 31.12.2013 р.

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та представлення фiнансової звiтностi несе керiвництво суб’єкта господарювання, який перевiряється. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає також забезпечення внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Аудиторами виконанi аналiтичнi процедури вiдповiдно до вимог МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". На пiдставi виконаних аналiтичних процедур та отриманих аудиторських доказiв не виявлено ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, цi викривлення залишаються прийнятними на рiвнi тверджень.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть у перiодi, що перевiрявся були:

Президент Товариства – Петренко Леся Василiвна,

Головний бухгалтер – Лугачева Оксана Олександрiвна за весь перiод, що перевiрявся.

Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлювання своєї думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», а також МСА № 200 «Мета та загальнi принципи аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв».

Аудиторами проаналiзовано стан корпоративного управлiння Товариства. Органами управлiння Товариством є:

- Загальнi збори акцiонерiв;

- Наглядова рада;

- Правлiння;

- Ревiзiйна комiсiя.

Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Товариство зобов’язано щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори), якi повиннi проводитись не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими.

Слiд зауважити, що, всупереч вимогам законодавства та власного Статуту загальнi (рiчнi) збори акцiонерiв Товариством не проводились протягом трьох останнiх рокiв. Востаннє Загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися 29 квiтня 2011р. (Протокол № 9).

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства та, в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада складається з числа акцiонерiв у кiлькостi не менше трьох членiв строком на 4 роки, обрання яких здiйснюється Загальними зборами. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу на своєму першому засiданнi.

Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння Товариства. Правлiння Товариства утворюється рiшенням Загальних зборiв у кiлькостi не менше 3-х осiб строком на 4 роки. Президент Товариства, який очолює Правлiння та входить до його складу, обирається на Загальних зборах строком на 4 роки. Iншi члени Правлiння за поданням Президента затверджуються Наглядовою радою.

Ревiзiйна комiсiя Товариства є органом, що проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Таким чином, порушення однiєї з основних вимог Статуту – обов’язкового

щорiчного скликання рiчних загальних зборiв – на думку аудиторiв, дозволяє зробити висновок про незадовiльний стан корпоративного управлiння Товариства.

Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої умовно-позитивної думки.


4. ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ В ЦIЛОМУ

(Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту N 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi")


Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки


Аудиторами перевiрена оцiнка управлiнського персоналу здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно МСА 570 «Безперервнiсть». У зв’язку з вiдсутнiстю фiнансово-господарської дiяльностi та накопиченими збитками вiд операцiйної дiяльностi за минулi перiоди пiдприємство має значнi непокритi збитки. Протягом звiтного року дiяльнiсть також була вiдсутня. Цi обставини можна розглядати як загрозу безперервностi дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах.

В зв’язку з вiдсутнiстю дiяльностi Товариством прийнято рiшення не нараховувати амортизацiю усiх видiв необоротних активiв, крiм того, за станом на 31.12.2014 року Товариством не проводилась незалежна оцiнка вартостi основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв. Цi фактори мають безпосереднiй вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки основнi засоби (за залишковою вартiстю) становлять 59,5% вiд валюти Балансу за попереднiй звiтний рiк.

Крiм того, Товариство має короткостроковi зобов’язання, в складi яких заборгованiсть за отриманими фiнансовими позиками в iноземнiй валютi складає 60% вiд валюти Балансу за попереднiй звiтний рiк. Слiд зауважити, що станом на 31.12.2014 року Товариством не визначено курсовi рiзницi за монетарними статтями та не проводилась переоцiнка валюти (визначення курсових рiзниць) на звiтну дату. Але, враховуючи незначне коливання валютного курсу НБУ за цей перiод, вважаємо, що вплив цього фактора знаходиться в межах прийнятого рiвня суттєвостi.

Таким чином, аудитори не можуть бути впевненими у визначеннi справедливої вартостi активiв та зобов’язань. Але, враховуючи запевнення управлiнського персоналу про прийнятнiсть оцiнок, зроблених ними на пiдставi внутрiшньої облiкової полiтики, а також неможливiсть оцiнити в повному обсязi розмiр впливу вищевказаних факторiв, вважаємо, що викривлення фiнансової звiтностi можливо суттєве, але не всеохоплююче.Умовно-позитивна думка


На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, зазначеного в параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть достовiрно подає в усiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства “УКРПАПIРIНВЕСТ” на 31 грудня 2014 р. та фiнансовi результати його дiяльностi за 2014 рiк вiдповiдно до нормативiв Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО), якi є концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства.


5. ВИСНОВКИ АУДИТОРIВ СТОСОВНО IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ


• АКТИВИ

На думку аудиторiв, Товариство достовiрно та повно, з урахуванням застережень, наведених у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, подає iнформацiю про активи, аналiтичний облiк матерiальних цiнностей вiдповiдає синтетичному облiку. Використовувана класифiкацiя та система оцiнки активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО та вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.99 р.


• ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

На думку аудиторiв, Товариство достовiрно та повно, з урахуванням застережень, наведених у параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки”, подає iнформацiю про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв. Облiк зобов’язань здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”, згiдно якого зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.


• ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року становить 5017,4 тис. грн. та має таку структуру:

- статутний капiтал: – 12375 тис. грн.;

- додатковий капiтал: – 1025 тис. грн.;

- непокритий збиток: – 8382,6 тис. грн.

За станом на 31.12.2014 року Статутний капiтал складає 12 375 тис. грн., що вiдповiдає статутним документам та даним фiнансової звiтностi.

Додатковий капiтал Товариства протягом року не змiнився i складає 1 025 тис. грн.

Протягом звiтного року дiяльнiсть не здiйснювалася, отже прибутку чи збитку у поточному роцi Товариство не має. Показник непокритого збитку не змiнився протягом року i станом на 31.12.2014р. становить 8 382,6 тис. грн.

Таким чином, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та повно розкрита у фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.


• IНШI ВАЖЛИВI АСПЕКТИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ.

Згiдно з наказом про облiкову полiтику основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сум непрямих податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству.

Метод амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку прямолiнiйний.

Основнi засоби вартiстю менше 2500 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 100%.

Метод амортизацiї нематерiальних активiв у бухгалтерському облiку прямолiнiйний.

Метод оцiнки запасiв – по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв – за середньозваженою собiвартiстю.

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.

Величина резерву сумнiвних боргiв розраховується за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв).

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (послуг) визнається в момент його виникнення, незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi.


• РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ

У вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку вiд 17.11.2004 р. № 485, аудиторами розрахована вартiсть чистих активiв Товариства та визначена її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

Визначення вартостi чистих активiв проведено за наступною формулою:

Чистi активи = роздiли I–III активу балансу – роздiли II–V пасиву балансу, тобто (12 356,3 + 1 218,9) – 8 557,8 = 5 017,4 тис. грн.

Розрахункова вартiсть чистих активiв менше розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.


• ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ ПРО ЕМIТЕНТА

Дiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, що визначенi частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”, не було.

Значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” не було.


• IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ


- розмiр статутного капiталу згiдно з установчим документом

За станом на момент перевiрки Статутний капiтал ПрАТ “УКРПАПIРIНВЕСТ” складає 12 375,0 тис. грн. (дванадцять мiльйонiв триста сiмдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.), що вiдображено в рядку 1400 Балансу та пiдтверджено даними Головної книги. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 324/20/1/10 вiд 17.12.2010 р. Форма iснування акцiй – бездокументарна.


- склад та структура внескiв до статутного фонду (капiталу)

Статутний капiтал Товариства складається виключно з простих iменних акцiй та подiлений на 2475 простих iменних акцiй, кожна з яких номiнальною вартiстю 5 000,00 гривень.

За станом на 31.12.2014 р. склад акцiонерiв Товариства наступний:


Кiлькiсть акцiонерiв (фiзичних осiб) Кiлькiсть цiнних паперiв Сумарна номiнальна вартiсть (грн.) % в статутному фондi

8 2475 12 375 000 100,00


Кiлькiсть акцiонерiв фiзичних осiб, частка яких у статутному капiталi складає 10 i бiльше вiдсоткiв – три особи. Разом їх частки складають 10 085 тис. грн. або 81,5%.

Структура внескiв акцiонерiв до Статутного капiталу: 8 870,00 тис. грн., що складає 72% статутного капiталу, внесено грошовими коштами, 3 505,00 тис. грн., що складає 28% статутного капiталу, внесено майном.

Внески акцiонерiв до Статутного капiталу сплачено в повному обсязi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

Висновок про сплату Статутного капiталу Товариства зроблено на пiдставi перевiрки первинної бухгалтерської документацiї.

Загальний розмiр Статутного капiталу ПрАТ “УКРПАПIРIНВЕСТ” та його розподiл мiж учасниками вiдповiдає даним синтетичного облiку та фiнансової звiтностi Товариства.

Таким чином, за станом на 31.12.2014 р. Статутний капiтал ПрАТ “УКРПАПIРIНВЕСТ” сформовано повнiстю, у вiдповiдностi до статутних документiв Товариства, до Закону України “Про господарськi товариства” (1576-ХII), Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV “Про цiннi папери та фондовий ринок” та iнших нормативно-правових актiв.Директор Аудиторської фiрми
“Стройаудит” ТОВ

аудитор _______________________ О.М. Коржук
(сертифiкат № 001941)


Аудитор ________________________ О.В. Зотьєва
(сертифiкат № 003455)
Д/В
Д/В
Д/В
Інформація про стан корпоративного управління


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 0 0
2 2012 1 1
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/В Ні
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/В НіЯкі були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Д/В Ні


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Д/В
Інші (запишіть) Д/В


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/В

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/В X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/В


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ТакЧи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Д/В

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інфо-рмація розповсю-джується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлю-днюється в загально-доступній інфор-маційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайо-млення безпо-середньо в акціоне-рному товаристві Копії доку-ментів нада-ються на запит акціо-нера Інфор-мація розмі-щується на власній інтернет-сторінці акціо-нерного товари-ства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Д/В


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/ВЯкий орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/ВЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/В


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Д/В

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

XЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

НіЧи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/Вд

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/В

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Д/ВФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "УКРПАПIРIНВЕСТ" за ЄДРПОУ 34329468
Територія 6310138500 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ
Вид економічної діяльності 21.22.0 за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 0
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 61105, м. Харкiв вул. Киргизська, буд. 19, 739-07-90
1. Баланс на 15.04.2015 р.

Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4276.7 4276.7
Основні засоби: 1010 8079.6 8079.6
- первісна вартість 1011 12368.5 12368.5
- знос 1012 ( 4288.9 ) ( 4288.9 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 12356.3 12356.3
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 16.2 16.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 83.6 83.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1049.7 1049.7
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.1 0.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4.3 4.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 1218.9 1218.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 13575.2 13575.2
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12375 12375
Додатковий капітал 1410 1025 1025
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8382.6 8382.6
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 5017.4 5017.4
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 3.7 3.7
розрахунками з бюджетом 1620 0.1 0.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0.7 0.7
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 8553.3 8553.3
Усього за розділом IІІ 1695 8557.8 8557.8
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 13575.2 13575.2
Баланс 1900 0 0
Звіт про фінансові результати за 2014 р.

Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0 0


Примітки до балансу Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi пiдприємства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, зокрема НП(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, П(С)БО 25 “Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва” та iншi. Рiчна фiнансова звiтнiсть ПрАТ «УКРПАПIРIНВЕСТ” неконсолiдована. Фiнансовi звiти представленi у тис. гривень.

1. Активи.

1.1. Необоротнi активи

На балансi пiдприємства є нематерiальнi активи – асоцiйоване членство, право користування примiщенням, попередня технiчна документацiя, програмне забезпечення, яке вiдображено в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю..

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок 2014 р. складає 3998,2 тис грн., на 31.12.14 р. дорiвнює 3998,2 тис. грн., протягом звiтного року нематерiальнi активи не придбавалися. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв за станом на 01.01.2014 р. складає 1593,7 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. – 1593,7 тис. грн.

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв, згiдно з облiковою полiтикою, має проводитися прямолiнiйним методом. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на початок 2014 року складає 2404,5 тис. грн., на кiнець звiтного року – 2404,5 тис. грн.

Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення, сум непрямих податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству.

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2014 р. складає 8370,3 тис. грн., за станом на 31.12.2014 р. – 8370,3 тис. грн.

За 2014 рiк первiсна вартiсть основних засобiв не змiнилася. У поточному роцi основнi засоби не придбавалися та не списувалися з балансу.

Згiдно з облiковою полiтикою основнi засоби вартiстю менше 2500 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 100%.

Метод амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському облiку прямолiнiйний.

Накопичена амортизацiя станом на 01.01.2014 р. складає 1884,4 тис. грн., як i за станом на 31.12.2014 р. Протягом року амортизацiя основних засобiв не нараховувалася за рiшенням управлiнського персоналу з огляду на вiдсутнiсть фiнансово-господарської дiяльностi.

Станом на 01.01.2014 р. залишкова вартiсть основних засобiв складає 6485,9 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. – 6485,9 тис. грн.

Загальна вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2014 р. складає 4276,7 тис. грн.., в т.ч. придбання (виготовлення) основних засобiв – 858,9 тис. грн., нематерiальних активiв – 3417,8 тис. грн.

Загальна вартiсть необоротних активiв на початок року складає 12356,3 тис. грн., на кiнець року так само.


1.2 Оборотнi активи

1.2.1 Запаси

Придбанi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначається згiдно з П(С)БО 9 “Запаси” з урахуванням витрат на транспортування, сум непрямих податкiв, сплачених у зв’язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству, iнших витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях.

Метод оцiнки запасiв – по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв – за середньозваженою собiвартiстю.

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.

Згiдно з вимогами П(С)БО 9, запаси повиннi вiдображатися в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. В фiнансової звiтностi ПрАТ «УКРПАПIРIНВЕСТ» запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.

Структура запасiв за станом на 31.12.2014 р.:

• сировина та матерiали – 11,2 тис. грн.;

• паливо – 2,2 тис. грн.;

• Iншi матерiали – 2,8 тис. грн.

Загальна вартiсть запасiв на кiнець звiтного року складає 16,2 тис. грн.


1.2.2 Дебiторська заборгованiсть.

Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється на пiдприємствi згiдно з вимогами П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”.

Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги та iнших видiв дебiторської заборгованостi приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю зi створенням резерву сумнiвних боргiв, який має формуватися на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення.

Станом на 01.01.2014 р. резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не створено. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) (чиста реалiзацiйна вартiсть) за станом на 31.12.2014 р. складає 83,6 тис. грн.

Загальна сума дебiторської заборгованостi на 31.12.2014 р. складає 1049,8 тис. грн., в т.ч.:

- за виданими авансами – 0,1тис. грн.,

- з бюджетом – 1049,7 тис. грн.,

До складу статтi балансу «Iншi оборотнi активи» за станом на 31.12.2014 р. у розмiрi 65,0 тис. грн. вiдносяться розрахунки з бюджетом по податковим зобов’язанням у розмiрi 3,8 тис. грн. та податковому кредиту у розмiрi 61,1 тис. грн.

Сума оборотних активiв балансу станом на 31.12.2014р складає 1218,9 тис. грн.

Витрати майбутнiх перiодiв та Необоротнi активи та групи вибуття у виглядi основних засобiв, призначених для продажу, на початок та на кiнець року вiдсутнi.


2. Власний капiтал

Статутний капiтал пiдприємства в 2014 роцi не змiнився i складає 12375 тис. грн. Внески до статутного фонду зробленi у повному обсязi.

Додатковий капiтал у виглядi емiсiйного доходу станом на 31.12.2014 р. – 1025 тис. грн. Протягом звiтного року змiн не було.

За станом на 01.01.2014 р. непокритий збиток складав 8382,6 тис. грн. Протягом звiтного року пiдприємство не здiйснювало господарську дiяльнiсть, отже на 31.12.2014р. збиток залишається у розмiрi – 8382,6грн..

Загальний розмiр власного капiталу за станом на 01.01.2014 р. складає 5017,4 тис. грн., за станом на 31.12.2014 р. – 5017,4 тис. грн.


3. Зобов’язання

Облiк зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”, згiдно якого зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.

Поточнi зобов’язання за станом на 31.12.2014 р. складають 8557,8 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, по розрахункам з бюджетом, по оплатi працi поточна.

До складу статтi 610 Балансу “Iншi поточнi зобов’язання” у розмiрi 8553,3тис. грн. за станом на 31.12.2014 р. вiдносяться:

• Розрахунки з пiдзвiтними особами – 49,9 тис. грн.,

• розрахунки з iншими кредиторами — 8488,9 тис. грн.

• розрахунки з бюджетом по податковому кредиту — 3,7 тис. грн.
Примітки до звіту про фінансові
результати
Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 15 «Доходи». Дохiд вiд реалiзацiї послуг (продукцiї) визнається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi.
Облiк затрат на виробництво продукцiї здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 «Витрати».
Господарська дiяльнiсть у 2014р. пiдприємством не здiйснювалася, доходи та витрати не нараховувалися.
Керівник Петренко Леся Василiвна
Головний бухгалтер


Населенный пункт: Харьков
Автор: ПрАТ "Укрпапiрiнвест" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™