Общая информация Объявление не актуально


Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ТОВ "ТРІУМФ" від 30. 12. 2014  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


 
Директор

 

 

 

Литвин Вiра Петрiвна


(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.01.2015

(дата)


 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Місцезнаходження

07455, Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичi, Стогнiя,39

4. Код за ЄДРПОУ

31829270

5. Міжміський код та телефон, факс

044 277 29 71 044 277 29 73

6. Електронна поштова адреса

triumf@dividend.com.ua

 


 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.12.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№1(4045) Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"

05.01.2015

опубліковано у


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.dividend.com.ua/c665.html

в мережі Інтернет

30.12.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
 

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

26.12.2014

Акція проста

456330000

456330.00

100

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення:

26.12.14р. Протокол № 18 Загальними зборами учасникiв ТОВ «ТРIУМФ» прийнято рiшення про розмiщення простих iменних акцiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.

Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний). У разi вiдкритого (публiчного) розмiщення цiнних паперiв зазначається порядок здiйснення такого розмiщення (самостiйно або iз залученням торговця(iв), з яким(и) укладено договiр андеррайтингу, через органiзатора торгiвлi:

Кiлькiсть акцiй – 456 330 000 (чотириста пятдесят шiсть мiльйонiв триста тридцять тисяч) шт. простих акцiй, номiнальною вартiстю 1 ,00 (одна) гривня 00 коп.

Сума цiнних паперiв - 456 330 000,00 (чотириста пятдесят шiсть мiльйонiв триста тридцять тисяч гривень 00 коп.)

Спосiб їх розмiщення – приватне розмiщення, конвертацiя часток у статутному капiталi ТОВ «ТРIУМФ» в акцiї ПАТ «ТРIУМФ».

Порядок здiйснення розмiщення – Емiтент проводить розмiщення без залучення андерайтера та бiржi.

Тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються:

Простi акцiї у бездокументарнiй формi iснування.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення:

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 100%

Спiввiдношення, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення – 28,5%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:

права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв:

Кожен з учасникiв ТОВ «ТРIУМФ» отримує акцiї ПАТ «ТРIУМФ». Розподiл акцiй повинен бути здiйснений таким чином, щоб загальна номiнальна вартiсть акцiй ПАТ «ТРIУМФ», якi отримає кожен учасник ТОВ «ТРIУМФ» дорiвнювала розмiру частки, яка належала йому у статутному капiталi ТОВ «ТРIУМФ». Акцiї зараховуються на рахунки у цiнних паперах їх власникiв у зберiгачiв пiсля депонування тимчасового глобального сертифiкату акцiй у депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» в заблокованому режимi (без права розпоряджатися акцiями). Пiсля реєстрацiї звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, видачi НКЦПФР свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату акцiй, данi акцiї на рахунках в цiнних паперах їх власникiв у зберiгача розблоковуються.

Метою розмiщення цiнних паперiв:

Припинення ТОВ "ТРIУМФ" шляхом його перетворення в ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРIУМФ». Частки у статутному капiталi ТОВ «ТРIУМФ» конвертуються в акцiї ПАТ «ТРIУМФ» та розмiщуються серед учасникiв ТОВ «ТРIУМФ» пiсля реєстрацiї випуску акцiй у встановленому чинними нормативно-правовими актами порядку та одержання тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ «ТРIУМФ».

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв:

Частки у статутному капiталi ТОВ «ТРIУМФ» конвертуються в акцiї ПАТ «ТРIУМФ» та розмiщуються серед учасникiв ТОВ «ТРIУМФ».

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:
Iнша суттєва iнформацiя вiдсутня.Населенный пункт: Бровары


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™