Общая информация Объявление не актуально


Повідомлення про розміщення цінних паперів. ТОВ «ТРІУМФ» від 16. 05. 2011р.
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення:

16.05.12р. Загальнимизборамиучасників ТОВ «ТРІУМФ» прийняторішення про розміщенняціннихпаперів на суму, щоперевищує 25 відсотків статутного капіталу.Вид, кількість та сума ціннихпаперів, спосібїхрозміщення (публічний, приватний). У разівідкритого (публічного) розміщенняціннихпаперівзазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійноабоіззалученнямторговця(ів), з яким(и) укладенодоговірандеррайтингу, через організатораторгівлі:

Кількістьоблігацій – 50 000 (п’ятдесяттисяч) штук іменних, відсотковихоблігацій у бездокументарнійформііснування.

Сума ціннихпаперів 50 000 000 (п’ятдесятмільйонів) гривень.

Спосібїхрозміщення - відкрите (публічне) розміщенняоблігацій.

Порядок здійсненнярозміщення – Емітент проводить розміщення без залучення андеррайтера. Розміщення буде проводитьсь на організаторіторгівлі - Публічномуакціонерномутоваристві «Фондовабіржа «Перспектива».Тип, форма існуванняціннихпаперів, щорозміщуються:

іменні, відсотковіоблігації у бездокументарнійформііснування.

Співвідношення (у відсотках) сумиціннихпаперів, на яку вони розміщуються, загальноїсумиціннихпаперівемітента, якізнаходяться в обігу, до розміру статутного капіталуемітента на дату прийняттяцьогорішення:

Співвідношеннясумиціннихпаперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталуемітента на дату прийняттяцьогорішення – 160 000 %.

Співвідношення, загальноїсумиціннихпаперівемітента, якізнаходяться в обігу, до розміру статутного капіталуемітента на дату прийняттяцьогорішення – 256 000 %.Інформація про права, якіотримуютьінвестори в цінніпапери, щорозміщуються:

Отримувативідсотковийдохідвідповідно до умов розміщенняоблігацій в кінці кожного відсотковогоперіоду;

• Здійснюватиопераціїкупівлі – продажу облігацій на вторинному ринку з урахуваннямвимог чинного законодавства;

• ПодаватиЕмітентуоблігації для викупу та отримуватиномінальнувартістьоблігацій при настанні строку їхпогашеннявідповідно до умов Проспекту емісії;

• Здійснювати з облігаціямиіншіоперації, що не суперечать чинному законодавствуУкраїни.Спосіб оплати ціннихпаперів:

Оплата облігаційздійснюєтьсявідповідно до правил ФБ «Перспектива», у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій.

Оплата здійснюється у національнийвалютіУкраїни – гривніМета розміщенняціннихпаперів, а такожнапрямивикористання

отриманихкоштів:

Емісіяоблігаційздійснюється з метою залученнягрошовихкоштіввобсязі: серія С - 45 000 000(сорок п’ятьмільйонів) гривень 00 коп. та серія D - 5 000 000(п’ятьмільйонів)гривень 00 коп. шляхом їхвідкритогорозміщеннясередневизначеного кола фізичних та юридичнихосіб – резидентів та нерезидентів. Емітентплануєнаправитизалученівід продажу облігаційкошти на наступніцілі:

- участь у дольовомубудівництвім’ясокомбінату, щознаходиться в селі Скибин, Броварського району Київськоїобласті – 20 000 000 (двадцятьмільйонів) гривень 00 копійок;

- закупівляустаткування для м’ясокомбінату(холодильнікамеристрічкові пили, дзиги для подрібненням'яса (м'ясорубки), куттери, фаршмішалки, шприцигідравлічні і системипорціювання фаршу ) – 9 000 000 (дев’ятьмільйонів) гривень 00 копійок;

- монтажніроботи – 11 000 000 (одинадцятьмільйонів) гривень 00 копійок;

- будуваннявласного цеху з обробким’яса – 10 000 000 (дев’ятьмільйонів) гривень 00 копійок;

Джереламипогашення та виплати доходу за облігаціями є коштиЕмітента, отриманівідгосподарської

діяльності , щозалишаютьсяпіслярозрахунків з бюджетом та сплатиіншихобов’язковихплатежів.

ТОВ «ТРІУМФ» зобов'язується не використовуватикошти, залученівід продажу облігацій, для формування і поповненнявласного статутного капіталу, для покриттязбитківвідгосподарськоїдіяльності, а також для фінансуваннябудівництважитла.Прізвище, ім'я та по батьковічленівуповноваженого органу, щоприйняврішення про розміщенняціннихпаперів, якіпридбалиабоплануютьпридбатицінніпапери, щорозміщуються, наводяться

кількістьціннихпаперів, якіплануєтьсяпридбатиабовжепридбанізазначеними особами:

УчасникТовариства не планував та не придбававцінніпапери, щорозміщуються.Інформаціящодоможливостіконвертаціїціннихпаперів:

Конвертаціяціннихпаперів не передбаченаумовамивипуску.Іншасуттєваінформаціявідповідно до проспекту емісії:

Іншасуттєваінформаціявідсутня.Населенный пункт: Бровары


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™