Общая информация Объявление не актуально


Повідомлення про розміщення цінних паперів. ТОВ «ТРІУМФ» від 30. 11. 2011р.Повідомлення про розміщення цінних паперів.


Дата прийняттярішення про розміщенняціннихпаперів на суму, щоперевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, щоприйнявтакерішення:

30.11.11. Загальними зборами учасників ТОВ «ТРІУМФ» прийняторішення про розміщенняціннихпаперів на суму, щоперевищує 25 відсотків статутного капіталу.Вид, кількість та сума ціннихпаперів, спосібїхрозміщення (публічний, приватний). У разівідкритого (публічного) розміщенняціннихпаперівзазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійноабоіззалученнямторговця(ів), з яким(и) укладенодоговірандеррайтингу, через організатораторгівлі:

Кількістьоблігацій – 50 000 (п’ятдесяттисяч) штук іменних, відсотковихоблігацій у бездокументарнійформііснування.

Сума ціннихпаперів 50 000 000 (п’ятдесятмільйонів) гривень.

Спосібїхрозміщення - відкрите (публічне) розміщенняоблігацій.

Порядок здійсненнярозміщення – Емітент проводить розміщення без залучення андеррайтера. Розміщення буде проводитьсь на організаторіторгівлі - Публічномуакціонерномутоваристві «Фондовабіржа «Перспектива».Тип, форма існуванняціннихпаперів, щорозміщуються:

іменні, відсотковіоблігації у бездокументарнійформііснування.Співвідношення (у відсотках) сумиціннихпаперів, на яку вони розміщуються, загальноїсумиціннихпаперівемітента, якізнаходяться в обігу, до розміру статутного капіталуемітента на дату прийняттяцьогорішення:

Співвідношеннясумиціннихпаперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталуемітента на дату прийняттяцьогорішення – 573,48 %.

Співвідношення, загальноїсумиціннихпаперівемітента, якізнаходяться в обігу, до розміру статутного капіталуемітента на дату прийняттяцьогорішення – 344,08 %.Інформація про права, якіотримуютьінвестори в цінніпапери, щорозміщуються:

Отримувативідсотковийдохідвідповідно до умов розміщенняоблігацій в кінці кожного відсотковогоперіоду;

• Здійснюватиопераціїкупівлі – продажу облігацій на вторинному ринку з урахуваннямвимог чинного законодавства;

• ПодаватиЕмітентуоблігації для викупу та отримуватиномінальнувартістьоблігацій при настанні строку їхпогашеннявідповідно до умов Проспекту емісії;

• Здійснювати з облігаціямиіншіоперації, що не суперечать чинному законодавствуУкраїни.Спосіб оплати ціннихпаперів:

Оплата облігаційздійснюєтьсявідповідно до правил ФБ «Перспектива», у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій.

Оплата здійснюється у національнийвалютіУкраїни – гривні.Мета розміщенняціннихпаперів, а такожнапрямивикористанняотриманихкоштів:

Емісіяоблігаційздійснюється з метою залученнягрошовихкоштіввобсязі 50 000 000 (п'ятдесятмільйонів) гривень 00 копійок шляхом їхвідкритогорозміщеннясередневизначеного кола фізичних та юридичнихосіб – резидентів та нерезидентів. Емітентплануєнаправитизалученівід продажу облігаційкошти на наступніцілі:

- закупівляматеріалів та оплата послуг для введення в експлуатацію нового готелю
на 35 номерів - 20 відсотківвідзагальноїсумиабо 10 мільйонівгривень;

- будівництвокритогостадіону на території комплексу – 80 відсотків (з них закупівляматеріалів - 50%, оплата послуг - 50%).

Джереламипогашення та виплати доходу за облігаціями є коштиЕмітента, отриманівідгосподарської

діяльності , щозалишаютьсяпіслярозрахунків з бюджетом та сплатиіншихобов’язковихплатежів.

ТОВ «ТРІУМФ» зобов'язується не використовуватикошти, залученівід продажу облігацій, для формування і поповненнявласного статутного капіталу, для покриттязбитківвідгосподарськоїдіяльності, а також для фінансуваннябудівництважитла.

Прізвище, ім'я та по батьковічленівуповноваженого органу, щоприйняврішення про розміщенняціннихпаперів, якіпридбалиабоплануютьпридбатицінніпапери, щорозміщуються, наводяться

кількістьціннихпаперів, якіплануєтьсяпридбатиабовжепридбанізазначеними особами:

УчасникТовариства не планував та не придбававцінніпапери, щорозміщуються.

Інформаціящодоможливостіконвертаціїціннихпаперів:

Конвертаціяціннихпаперів не передбаченаумовамивипуску.

Іншасуттєваінформаціявідповідно до проспекту емісії:

Іншасуттєваінформаціявідсутня.Населенный пункт: Бровары


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™