Общая информация Объявление не актуально


Квартальна інформація емітента цінних паперів ТОВ "ТРІУМФ" за 3 квартал 2014 р.  


Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Литвин Вiра Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.10.2014
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф"
2.Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.Код за ЄДРПОУ
31829270
4. Місцезнаходження
07455 Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичi Стогнiя, 39
5. Міжміський код, телефон та факс
044 277 29 71 факс: 044 277 29 03
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2014
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.dividend.com.ua/c665.html в мережі Інтернет 24.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента -
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери емітента -
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
3) інформація про собівартість реалізованої продукції -
9. Інформація про конвертацію цінних паперів -
10. Інформація про заміну управителя -
11. Інформація про керуючого іпотекою -
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів -
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом -
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття -
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду -
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності -
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
19. Примітки:
Основнi вiдомостi про випущенi акцiї вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством та не емiтувало акцiї. Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод) вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" в звiтному перiодi не здiйснював закрите розмiщення облiгацiй. Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" не випускав похiднi цiннi папери. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi - тому що ТОВ "ТРIУМФ" не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть вiдсутня - собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть вiдсутня - обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Фiнансова звiтнiсть - промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiкувiдсутня - в ТОВ "ТРIУМФ" вiдсутня фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - випуски акцiй вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - iншi цiннi папери вiдсутня - емiтент ТОВ "ТРIУМФ" не випускав iнших цiнних паперiв. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - похiднi цiннi папери вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не випускав похiднi цiннi папери. В змiстi iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо фiнансової звiтнiстi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, тому що така iнформацiя не складалась. В змiстi iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня: - Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв; - Iнформацiя про замiну управителя; - Iнформацiя про керуючого iпотекою; - Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; - Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; - Iнформацiя про iпотечне покриття; - Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яки здiйснюють обслуговування iпотечних активiв, тому що емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

III.Основні відомості про емітента1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 № 080247
3. Дата проведення державної реєстрації 18.01.2002
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 31250
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 66
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20Надання в оренду власного та орендованого майна 52.11.0 Роздрiбна торгiвля 55.10.0 Дiяльнiсть готелiв
10. Органи управління підприємства Органами управлiння та контролю Товариством є: Загальнi Збори Учасникiв; Директор; Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ" (далi - "Товариство") є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства обирають Голову загальних зборiв Учасникiв Товариства, яким не може бути Директор Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства обирається Загальними зборами Учаснникiв Товариства. Директор Товариства здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстi Товариства, вирiшує усi питання фiнасово-господарської дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Звiльнення Директора вiд виконання своїх обов'язкiв здiйснюється Загальними зборами Учасникiв Товариства на пiдставах, передбачених Статутом Товариства вiдповiдно до закону. Ревiзiйна комiсiя у Товариствi не обиралась.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті “ПАТ Райффайзен Банк Аваль” м.Київ
2) МФО банку 380805
3) поточний рахунок 26002190682
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ "Банк Перший"
5) МФО банку 320995
6) поточний рахунок 26002301020366


12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями АЕ 401716 20.03.2014 ГУ Мiндоходiв у Київськiй обл. 24.03.2015
Опис Товариство має намiр пролонгувати термiн дiї данної дiцензiї.
 

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Литвин Вiра Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 602739 Дарницьким РУГУ МВС України
Рік народження** 1963
Освіта** освiта - середньо-спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТРIУМФ" - заступник директора за сумiсництвом, ДП "Княжий Двiр" - директор
Опис 30.11.2012р. загальними зборами учасникiв ТОВ "ТРIУМФ" (протокол вiд 30.11.2012 р. № 101) призначено на посаду директора Литвин Вiру Петрiвну (паспорт СН 602739 виданий вiд 13.11.1997 р Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi, код 2311617827) за рiшенням зборiв учасникiв. Часткою у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0%. Особу призначено безстроково; до призначення займала наступнi посади: заступник директора ТОВ "ТРIУМФ" за сумiсництвом, директор ДП "Княжий Двiр"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Музиря Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО 763809 Миргородським МРВУМВС України в Полтавськiй обл.
Рік народження** 1977
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** до призначення займала наступнi посади: 16.08.2013-31.12.2013 - ТОВ "Актуальна оцiнка " -бухгалтер

29.11.2012- 15.08.2013 -ФОП Стрiлець I.М.- бухгалтер

12.01.2009- 09.09.2010 - ФОП Мокрiй С.Ю.- бухгалтер

16.11.2000-30.11.2008- КПРТ "Малятко"- гл.бухгалтер.
Опис Наказом № 24-к "Про прийняття на роботу" Музиря Наталiя Миколаївна (паспорт КО 763809 вiд 09.10.2008р, виданий Миргородським МРВУМВС України в Полтавськiй обл. код 2823719625) приступила до своїх обовязкiв Головного бухгалтера. Часткою у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0%. Особу призначено безстроково; до призначення займала наступнi посади: 16.08.2013-31.12.2013 - ТОВ "Актуальна оцiнка " -бухгалтер

29.11.2012- 15.08.2013 -ФОП Стрiлець I.М.- бухгалтер

12.01.2009- 09.09.2010 - ФОП Мокрiй С.Ю.- бухгалтер

16.11.2000-30.11.2008- КПРТ "Малятко"- гл.бухгалтер.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Е-4127
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.08.2011
Міжміський код та телефон 044 279 10 74
Факс 044 279 10 74
Вид діяльності Депозитарна дiяльность, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя - А00 № 020227, номер запису - 1 074 105 0001 010655, дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999 р. , орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя м. Києва Форма iснування цiнних паперiв Емiтента - бездокументарна, яка передбачає обслуговування ЦП такими депозитарними установами, як депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"


Найменування Аудиторська фiрма "Стройаудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23914106
Місцезнаходження 61052, м. Харкiв, вул. Слов"янська, буд. 3 оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1361
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 712-06-63
Факс (057) 712-06-63
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Аудиторська фiрма "Стройаудит" - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Реєстрацiйнi данi (мiсце та дата проведення державної реєстрацiї) - Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради, 28.11.1995р.


Найменування Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 483591
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон 056 373 95 94
Факс 056 373 95 94
Вид діяльності Дiяльность з органiзацiї торгiвля на фондовому ринку та ринку цiнних паперiв
Опис Мiсце та дата проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради, 29.01.2008р. (Свiдоцтво про державну реєстрацiї юридичної особи: серiя А01-№054880)


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЮРIК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16480462
Місцезнаходження 04053, м. Кiїв, вул. Артема, буд. 52-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2011
Міжміський код та телефон 044 383 04 76
Факс 044 484 00 53
Вид діяльності Рейтингова оцiнка емiтента та його боргових iнструментiв
Опис Послуги по оновленню кредитного рейтингу боргового iнструменту (облiгацiй) Рейтiнговий комiтет НРА "Рюрiк" згiдно планової процедури присвоення рейтингової оцiнки облiгацiям, емiтованим ТОВ "ТРIУМФ" визначив довгостроковий кредитний рейтiнг на рiвнi uaBBB - з прогнозом "стабiльний". Оцiнка uaBBB вказує на достатню кредитоспроможнiсть ТОВ "ТРIУМФ" . Знак "-" вказує на промiжну категорiю рейтингу вiдносно основних категорiй. Прогноз "стабiльний" вказує на вiдсутнiсть передумов для змiни рейтiнгу в найближдчий перспективi.

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідо-цтва про реєст-рацію випуску Найме-нування органу, що зареє-стрував випуск Облігації (відсо-ткові, цільові, диско-нтні) Номі-нальна вар-тість (грн.) Кіль-кість у випу-ску (штук) Форма існу-вання та форма випуску Зага-льна номі-нальна вартість (грн.) Про-центна ставка (у відсо-тках) Термін вип-лати про-центів Сума випла-ченого процен-тного доходу за звітний період (грн.) Дата пога-шення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.08.2011 121/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 30000 Бездоку-ментарні іменні 30000000 20 один раз на рiк 0 15.09.2015
Опис
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi розмiщуються на внутрiшньому ринку України шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось. Мета емiсiї - Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 30 000 000,00 гривень 00 коп. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Метою розмiщення облiгацiй є залучення фiнансових ресурсiв для розширення спортивно-розважального комплексу "Княжий Двiр" шляхом завершення будiвництва нового готелю на 35 номерiв на територiї комплексу, що знаходиться за адресою: Україна, 07455, Київська обл., Броварський р-н., с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39. Емiтент планує направити 100% залучених коштiв на вищезазначенi цiлi. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб.
Дата початку погашення облiгацiй - 15 вересня 2015 р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй - 30 вересня 2015 р.
 
15.12.2011 208/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 50000 Бездоку-ментарні іменні 50000000 20 один раз на рiк 0 25.12.2015
Опис
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) Облiгацiї розмiщуються на внутрiшньому ринку України шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб - резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi: - закупiвля матерiалiв та оплата послуг для введення в експлуатацiю нового готелю на 35 номерiв - 20 вiдсоткiв вiд загальної суми або 10 мiльйонiв гривень; - будiвництво критого стадiону на територiї комплексу - 80 вiдсоткiв (з них закупiвля матерiалiв - 50% або 20 000,0 (двадцять мiльйонiв) гривень, оплата послуг - 50% або 20000,0 (двадцять мiльйонiв) гривень). Спосiб розмiщення тощо. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. Спосiб розмiщення тощо. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб.Дата початку погашення облiгацiй - 25 грудня 2015 р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй - 24 грудня 2016 р.
 
20.06.2012 148/2/12 НКЦПФР відсоткові 1000 5000 Бездоку-ментарні іменні 5000000 20 один раз на рiк 1000000 02.07.2022
Опис
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 5 000 000(п'ять мiльйонiв) гривень 00 коп. шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб резидентiв та нерезидентiв. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi: - участь у дольовому будiвництвi м'ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, Броварського району Київської областi Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi , що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обовязкових платежiв. ТОВ "ТРIУМФ" зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй, для формування i поповнення власного статутного капiталу, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, а також для фiнансування будiвництва житла. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось. Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. Дата початку погашення облiгацiй - 02 липня 2022 р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй - 01 липня 2023 р.
 
20.06.2012 147/2/12 НКЦПФР відсоткові 1000 45000 Бездоку-ментарні іменні 45000000 20 один раз на рiк 9000000 02.07.2022
Опис
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, забезпеченi. Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi: серiя С - 45 000 000(сорок пять мiльйонiв) гривень 00 коп. шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi: - участь у дольовому будiвництвi м'ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, Броварського району Київської областi 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - закупiвля устаткування для м'ясокомбiнату(холодильнi камери стрiчковi пили, дзиги для подрiбнення м'яса (м'ясорубки), куттери, фаршмiшалки, шприци гiдравлiчнi i системи порцiювання фаршу ) - 9 000 000 (дев'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - монтажнi роботи - 11 000 000 (одинадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; - будування власного цеху з обробки м'яса - 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi , що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. ТОВ "ТРIУМФ" зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй, для формування i поповнення власного статутного капiталу, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, а також для фiнансування будiвництва житла. Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось.Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб. Дата початку погашення облiгацiй - 02 липня 2022 р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй - 01 липня 2023 р.
 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виник-нення Непо-гашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за кори-стування коштами (відсоток річних) Дата пога-шення
Кредити банку X 96500 X X
у тому числі:
кредит 09.10.2012 96500 20 24.12.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 182028.3 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 130000 X X
цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 15.09.2011 30000 20 15.09.2015
цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 25.12.2011 50000 20 25.12.2015
цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 20.06.2012 45000 20 02.07.2022
цiннi папери (облiгацiї пiдприємств) 20.06.2012 5000 20 02.07.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 52028.3 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 109772 X X
Усього зобов'язань X 388300.3 X X
Опис: д/в

Квартальна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" за ЄДРПОУ 31829270
Територія за КОАТУУ 3221284001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ -
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 66
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 07455, Київська обл., Броварський р-н., с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 118099 11242 0
Основні засоби: 1010 53705 235684 0
первісна вартість 1011 57375 243557 0
знос 1012 -3670 -7873 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 5515 5515 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 177319 252441 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2892 3446 0
Виробничі запаси 1101 1233 2531 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 1659 915 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 62500 39780 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2909 5099 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 3271 32176 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 6 6 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 66213 10485 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1205 391 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 355 391 0
Витрати майбутніх періодів 1170 20405 37390 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 30241 1332 0
Усього за розділом II 1195 189636 130099 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 366955 382540 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 31 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 7260 7260 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19055 -19016 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -11764 -11725 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 186938 186186 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 186938 186186 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 96500 96500 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 -57 0
за товари, роботи, послуги 1615 1308 1836 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 30 28 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 93940 109772 0
Усього за розділом IІІ 1695 191781 208079 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 366955 382540 0


Примітки д/в
Керівник Литвин Вiра Петрiвна
Головний бухгалтер Музиря Наталiя Миколаївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" за ЄДРПОУ 31829270
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3047 17748
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -224 ) ( -15172 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 2823 2576
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2105 102504
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( -1972 ) ( -1045 )
Витрати на збут 2150 ( -914 ) ( -2725 )
Інші операційні витрати 2180 ( -922 ) ( -93503 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 -1120 7807
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 940
Інші доходи 2240 19 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -1100 ) ( -8695 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 39 52
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 39 52
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 39 52III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 261 220
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 53 182
Разом 2550 314 402ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0


Примітки д/в
Керівник Литвин Вiра Петрiвна
Головний бухгалтер Музиря Наталiя МиколаївнаКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" за ЄДРПОУ 31829270
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0


Примітки
Керівник
Головний бухгалтерКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" за ЄДРПОУ 31829270
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надхо-дження видаток надхо-дження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0


Примітки
Керівник
Головний  бухгалтерКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трiумф" за ЄДРПОУ 31829270
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.

Стаття Код рядка Зареєст-рований капітал Капі-тал у дооці-нках Додат-ковий капі-тал Резе-рвний капі-тал Нероз-поділений прибуток (непо-критий збиток) Неоп-лачений капітал Вилу-чений капі-тал Всь-ого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0


Примітки
Керівник
Головний бухгалтер


Населенный пункт: Бровары


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
         
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2019г. © ХГР ™