Общая информация Объявление не актуально


Квартальна інформація емітента цінних паперів ТОВ "ТРІУМФ" за 3 квартал 2013 р.  


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Литвин В.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.10.2013
(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2013 р.
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ"
Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31829270
Місцезнаходження емітента
07455 Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичi вул. Стогнiя, 39.
Міжміський код, телефон та факс емітента
+38 (067) 507- 43- 96 Д/В
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2013
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://www.dividend.com.ua/c665.html в мережі Інтернет 23.10.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст


1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента -
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
г) інформація про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
в) інформація про собівартість реалізованої продукції -
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб -
7. Інформація про конвертацію цінних паперів -
8. Інформація про заміну управителя -
9. Інформація про керуючого іпотекою -
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів -
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом -
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття -
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду -
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" -
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
18. Примітки Основнi вiдомостi про випущенi акцiї вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством та не емiтувало акцiї.

Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод) вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" в звiтному перiодi не здiйснював закрите розмiщення облiгацiй.

Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi - ТОВ "ТРIУМФ" не випускав похiднi цiннi папери.

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi - тому що ТОВ "ТРIУМФ" не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством.

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть вiдсутня - собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть вiдсутня - обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Фiнансова звiтнiсть - промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiкувiдсутня - в ТОВ "ТРIУМФ" вiдсутня фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Фiнансова звiтнiсть - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - випуски акцiй вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не є акцiонерним товариством.

Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - iншi цiннi папери вiдсутня - емiтент ТОВ "ТРIУМФ" не випускав iнших цiнних паперiв.

Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про - похiднi цiннi папери вiдсутня - ТОВ "ТРIУМФ" не випускав похiднi цiннi папери.

В змiстi iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо фiнансової звiтнiстi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, тому що така iнформацiя не складалась.

В змiстi iнформацiї, що входить до складу квартальної iнформацiї, вiдсутня:

- Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв;

- Iнформацiя про замiну управителя;

- Iнформацiя про керуючого iпотекою;

- Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв;

- Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом;

- Iнформацiя про iпотечне покриття;

- Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яки здiйснюють обслуговування iпотечних активiв, тому що емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Інформація про емітента

Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ"
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 080247
Дата державної реєстрації 18.01.2002
Територія (область) Київська
Місцезнаходження Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39.
Статутний капітал (грн.) 31250
Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Чисельність працівників (чол.) 49
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду власного та орендованого майна 52.11.0 Роздрiбна торгiвля 55.10.0 Дiяльнiсть готелiв
Органи управління емітента Органами управлiння та контролю Товариством є: Загальнi Збори Учасникiв; Директор; Ревiзiйна комiсiя.

Вищим органом управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ" (далi - "Товариство") є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства обирають Голову загальнiв зборiв Учасникiв Товариства, яким не може бути Директор Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства обирається Загальними зборами Учаснникiв Товариства. Директор Товариства здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстi Товариства, вирiшує усi питання фiнасово-господарської дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Звiльнення Директора вiд виконання своїх обов'язкiв здiйснюється Загальними зборами Учасникiв Товариства на пiдставах, передбачених Статутом Товариства вiдповiдно до закону.

Посада головного бухгалтера у Товариствi згiдно штатного розкладу не передбачено.

Ревiзiйна комiсiя у Товариствi не обиралась.
Засновники емітента На дату заснування ТОВ "ТРIУМФ" (18.01.2002 р.) засновниками Товариства є наступнi юридичнi особи:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трудар ЛПБ i К", код за ЄДРПОУ 23579089,

частка у статутномукапiталi (%) - 28,51 %

Дочiрне пiдприємство "Княжий двiр", код за ЄДРПОУ 31829197,

частка у статутному капiталi (%) - 23,83 %

Дочiрне пiдприємство "ТОРНАДО", код за ЄДРПОУ 31829223, частка у статутному капiталi (%) - 23,83 %,

Дочiрне пiдприємство "БОНУС", код за ЄДРПОУ 31829254, частка у статутному капiталi (%) - 23,83 %.


На дату прийняття рiшення про випуск облiгацiй ТОВ "Трiумф" (08.08.2011р.) единим засновником є ТОВ "Трудар"


На дату складення звiту единим засновником пiдприємства є Борис М. I.

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Литвин Вiра Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 602739 Дарницьким РУГУ МВС України
Рік народження** 1963
Освіта** освiта - середньо-спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТРIУМФ" - заступник директора за сумiсництвом,
ДП "Княжий Двiр" - директор
Опис 30.11.2012р. загальними зборами учасникiв ТОВ "ТРIУМФ" (протокол вiд 30.11.2012 р. № 101) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:- звiльнено з посади директора Лазоренка Сергiй Петрович (паспорт МЕ № 350979 виданий 12.10.2011 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) за рiшенням зборiв учасникiв. Часткою у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0%. Обiймав дану посаду з 01.01.2008 р.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; - призначено на посаду директора Литвин Вiру Петрiвну (паспорт СН 602739 виданий вiд 13.11.1997 р Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi, код 2311617827) за рiшенням зборiв учасникiв.
Часткою у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0%.
Особу призначено безстроково; до призначення займала наступнi посади: заступник директора ТОВ "ТРIУМФ" за сумiсництвом, директор ДП "Княжий Двiр"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада Гол. бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харчук Свiтлана Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 046070 Броварським РВГУ МВС України у Київськiй областi
Рік народження** 1979
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТРIУМФ" - бухгалтер,ДП "Княжий Двiр" - бухгалтер
Опис 30.11.2012р. загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ" (протокол вiд 30.11.2012 р. № 101) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: введено в штатний розклад посада головного бухгалтера та призначено на посаду головного бухгалтера Харчук Свiтлану Василiвну за рiшенням зборiв учасникiв.
Часткою у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0%.
Особу призначено безстроково; до призначення займала наступнi посади: бухгалтер ТОВ "ТРIУМФ", бухгалтер ДП "Княжий Двiр"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 233
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Е-4127
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.08.2011
Міжміський код та телефон +38 (044) 279-10-74
Факс +38 (044) 377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльность, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:

серiя - А00 № 020227,

номер запису - 1 074 105 0001 010655,

дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999 р. ,

орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя м. Києва


Форма iснування цiнних паперiв Емiтента - бездокументарна, яка передбачає обслуговування ЦП такими депозитарними установами, як депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"


Найменування Аудиторська фiрма "Стройаудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23914106
Місцезнаходження 61052, м. Харкiв, вул. Слов"янська, буд. 3 оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1361
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 712-06-63
Факс (057) 712-06-63
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Аудиторська фiрма "Стройаудит" - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Реєстрацiйнi данi (мiсце та дата проведення державної реєстрацiї) -
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради, 28.11.1995р.


Найменування Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику 233
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 483591
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон (056) 373-95-94, 373-97-80
Факс (056) 373-97-81
Вид діяльності Дiяльность з органiзацiї торгiвля на фондовому ринку та ринку цiнних паперiв
Опис Мiсце та дата проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради, 29.01.2008р. (Свiдоцтво про державну реєстрацiї юридичної особи: серiя А01-№054880)


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЮРIК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16480462
Місцезнаходження 04053, м. Кiїв, вул. Артема, буд. 52-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2011
Міжміський код та телефон +38 (044) 383-04-76
Факс +38 (044) 484-00-53
Вид діяльності Рейтингова оцiнка емiтента та його боргових iнструментiв
Опис Послуги по оновленню кредитного рейтингу боргового iнструменту (облiгацiй)

Рейтiнговий комiтет НРА "Рюрiк" згiдно планової процедури присвоення рейтингової оцiнки облiгацiям, емiтованим ТОВ "ТРIУМФ" визначив довгостроковий кредитний рейтiнг на рiвнi uaBBB - з прогнозом "стабiльний".

Оцiнка uaBBB вказує на достатню кредитоспроможнiсть ТОВ "ТРIУМФ" .

Знак "-" вказує на промiжну категорiю рейтингу вiдносно основних категорiй.

Прогноз "стабiльний" вказує на вiдсутнiсть передумов для змiни рейтiнгу в найближдчий перспективi.

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідо-цтва про реєст-рацію випуску Найме-нування органу, що зареєс-трував випуск Облігації (відсо-ткові, цільові, диско-нтні) Номіна-льна вар-тість (грн.) Кіль-кість у випу-ску (штук) Форма існу-вання та форма випуску Загальна номі-нальна вартість (грн.) Про-центна ставка (у відсо-тках) Термін виплати процентів Сума випла-ченого процен-тного доходу за звітний період (грн.) Дата пога-шення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.08.2011 121/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 30000 Доку-ментарні іменні 30000000 20 Виплата вiдсоткiв здiйс-нюється один раз на рiк 6000000 30.05.2015
Опис Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi)


Облiгацiї розмiщуються на внутрiшньому ринку України шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв.


Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось.


Мета емiсiї - Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 30 000 000,00 гривень 00 коп. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Метою розмiщення облiгацiй є залучення фiнансових ресурсiв для розширення спортивно-розважального комплексу "Княжий Двiр" шляхом завершення будiвництва нового готелю на 35 номерiв на територiї комплексу, що знаходиться за адресою: Україна, 07455, Київська обл., Броварський р-н., с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39. Емiтент планує направити 100% залучених коштiв на вищезазначенi цiлi.


Спосiб розмiщення тощо.

Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб.
 
15.12.2011 208/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 50000 Доку-ментарні іменні 50000000 20 Виплата вiдсоткiв здiйс-нюється один раз на рiк 0 26.12.2015
Опис Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi)

Облiгацiї розмiщуються на внутрiшньому ринку України шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб, резидентiв та нерезидентiв.


Процедури лiстингу облiгацiй ТОВ "ТРIУМФ" на фондових бiржах України не проводилось.


Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб - резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi:

- закупiвля матерiалiв та оплата послуг для введення в експлуатацiю нового готелю на 35 номерiв - 20 вiдсоткiв вiд загальної суми або 10 мiльйонiв гривень;

- будiвництво критого стадiону на територiї комплексу - 80 вiдсоткiв (з них закупiвля матерiалiв - 50% або 20 000,0 (двадцять мiльйонiв) гривень, оплата послуг - 50% або 20000,0 (двадцять мiльйонiв) гривень).


Спосiб розмiщення тощо.

Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб.


Спосiб розмiщення тощо.

Вiдкрите розмiщення облiгацiй проводиться через органiзатора торгiв - "Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" (далi ФБ "Перспектива") - серед заздалегiдь невизначеного кола осiб.
 
20.06.2012 148/2/12 - Т НКЦПФР відсоткові 1000 5000 Доку-ментарні іменні 5000000 20 Виплата вiдсоткiв по облiгацiям серiї D здiйс 710230.23 02.07.2022
Опис Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, забезпеченi


Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi 5 000 000(п'ять мiльйонiв) гривень 00 коп. шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб ? резидентiв та нерезидентiв.


Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi: серiя С - 45 000 000(сорок п?ять мiльйонiв) гривень 00 коп. та серiя D - 5 000 000(п'ять мiльйонiв)гривень 00 коп. шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб ? резидентiв та нерезидентiв. Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi:

- участь у дольовому будiвництвi м'ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, Броварського району Київської областi ? 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;

- закупiвля устаткування для м'ясокомбiнату(холодильнi камери стрiчковi пили, дзиги для подрiбнення м'яса (м'ясорубки), куттери, фаршмiшалки, шприци гiдравлiчнi i системи порцiювання фаршу ) - 9 000 000 (дев'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;

- монтажнi роботи - 11 000 000 (одинадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;

- будування власного цеху з обробки м'яса - 10 000 000 (дев?ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;


Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти Емiтента, отриманi вiд господарської

дiяльностi , що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов?язкових платежiв.

ТОВ "ТРIУМФ" зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй, для формування i поповнення власного статутного капiталу, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, а також для фiнансування будiвництва житла.
 
20.06.2012 147/2/12 - Т НКЦПФР відсоткові 1000 45000 Доку-ментарні іменні 45000000 20 Виплата вiдсоткiв по облiгацiям серiї С здiйс 7685103.75 02.07.2022
Опис Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi)

Емiсiя облiгацiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв в обсязi: серiя С - 45 000 000(сорок п?ять мiльйонiв) гривень 00 коп. та серiя D - 5 000 000 (п'ять мiльйонiв)гривень 00 коп. шляхом їх вiдкритого розмiщення серед невизначеного кола фiзичних та юридичних осiб ? резидентiв та нерезидентiв.


Емiтент планує направити залученi вiд продажу облiгацiй кошти на наступнi цiлi:

- участь у дольовому будiвництвi м'ясокомбiнату, що знаходиться в селi Скибин, Броварського району Київської областi 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;

- закупiвля устаткування для м'ясокомбiнату(холодильнi камери стрiчковi пили, дзиги для подрiбнення м'яса (м'ясорубки), куттери, фаршмiшалки, шприци гiдравлiчнi i системи порцiювання фаршу ) - 9 000 000 (дев'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;

- монтажнi роботи - 11 000 000 (одинадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;

- будування власного цеху з обробки м'яса - 10 000 000 (дев'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок;


Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти Емiтента, отриманi вiд господарської

дiяльностi , що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв.

ТОВ "ТРIУМФ" зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй, для формування i поповнення власного статутного капiталу, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi, а також для фiнансування будiвництва житла.
 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
18.07.2013 Вексель простий документарний ордерний 52028.3 52028.3 За пред’явленням але не ранiше 15 квiтня 2018 року
Опис № з/п Номер векселя В рахунок якої заборгованостi Вид векселя Валюта скорочено Сума цифрами Вiдсотки Мiсце складання Дата складання

1 АА 0844751 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

2 АА 0844752 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

3 АА 0844753 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

4 АА 0844754 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

5 АА 0844755 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

6 АА 0844756 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

7 АА 0844757 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

8 АА 0844758 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

9 АА 0844759 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

10 АА 0844760 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

11 АА 0844761 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

12 АА 0844762 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

13 АА 0844763 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

14 АА 0844764 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

15 АА 0844765 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

16 АА 0844766 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

17 АА 0844767 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

18 АА 0844768 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

19 АА 0844769 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

20 АА 0844770 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

21 АА 0844771 19/07-СП вiд 19.07.2012 року Простий грн. 381 932,73 м. Київ 15 квiтня 2013 року

22 АА 0844772 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

23 АА 0844773 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

24 АА 0844774 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

25 АА 0844775 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

26 АА 0844776 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

27 АА 0844777 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

28 АА 0844778 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

29 АА 0844779 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

30 АА 0844780 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

31 АА 0844781 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

32 АА 0844782 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

33 АА 0844783 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

34 АА 0844784 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

35 АА 0844785 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

36 АА 0844786 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

37 АА 0844787 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

38 АА 0844788 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

39 АА 0844789 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

40 АА 0844790 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

41 АА 0844791 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

42 АА 0844792 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

43 АА 0844793 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

44 АА 0844794 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

45 АА 0844795 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

46 АА 0844796 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

47 АА 0844797 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

48 АА 0844798 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

49 АА 0844799 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

50 АА 0844800 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

51 АА 0844801 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

52 АА 0844802 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

53 АА 0844803 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

54 АА 0844804 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

55 АА 0844805 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

56 АА 0844806 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

57 АА 0844807 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

58 АА 0844808 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

59 АА 0844809 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

60 АА 0844810 10/07-СП вiд 10.07.2012 року Простий грн. 618 188,97 м. Київ 15 квiтня 2013 року

61 АА 0844811 9/07-СП вiд 09.07.2012 року Простий грн. 478 478,24 м. Київ 15 квiтня 2013 року

62 АА 0844812 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

63 АА 0844813 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

64 АА 0844814 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

65 АА 0844815 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

66 АА 0844816 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

67 АА 0844817 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

68 АА 0844818 16/07-СП вiд 16.07.2012 року Простий грн. 747 874,70 м. Київ 15 квiтня 2013 року

69 АА 0844819 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

70 АА 0844820 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

71 АА 0844821 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

72 АА 0844822 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

73 АА 0844823 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

74 АА 0844824 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

75 АА 0844825 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

76 АА 0844826 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

77 АА 0844827 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

78 АА 0844828 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

79 АА 0844829 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

80 АА 0844830 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

81 АА 0844831 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

82 АА 0844832 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

83 АА 0844833 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

84 АА 0844834 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

85 АА 0844835 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

86 АА 0844836 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

87 АА 0844837 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

88 АА 0844838 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

89 АА 0844839 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

90 АА 0844840 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

91 АА 0844841 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

92 АА 0844842 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

93 АА 0844843 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

94 АА 0844844 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

95 АА 0844845 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

96 АА 0844846 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

97 АА 0844847 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

98 АА 0844848 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

99 АА 0844849 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

100 АА 0844850 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

101 АА 0844851 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

102 АА 0844852 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 500 000,00 м. Київ 15 квiтня 2013 року

103 АА 0844853 12/07-СП вiд 12.07.2012 року Простий грн. 801 809,21 м. Київ 15 квiтня 2013 року


Загальна сума 52 028 283,85
 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнен-ня Непога-шена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата пога-шення
Кредити банку X 81500 X X
у тому числі:
кредит 09.10.2012 81500 20 24.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 182028.3 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 130000 X X
Облiгацiї серiї А (перша емiсiя) 15.09.2011 30000 20 30.06.2015
Облiгацiї серiї В (друга емiсiя) 26.12.2011 50000 20 01.12.2015
Облiгацiї серiї D (третя емiсiя) 20.06.2012 5000 20 02.07.2022
Облiгацii серiїї С (третя емiсiя) 20.06.2012 45000 20 02.07.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 52028.3 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 52028.3 X X
Вексель простий документарний ордерний 15.04.2013 52028.3 0 15.04.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 4.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 52184.7 X X
Інші зобов'язання X 25780.1 X X
Усього зобов'язань X 341497.5 X X
Опис: Д/Н

Квартальна фінансова звітність
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМФ" за ЄДРПОУ 31829270
Територія за КОАТУУ 3221284001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 10
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20.0
Середня кількість працівників 49 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 07455, Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичi, вул. Стогнiя, 39
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс на 30.09.2013 р.

Форма № 1-мАктив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 85637.6 70464.1
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 33433.5 54460.3
- первісна вартість 031 34583 57372.3
- знос 032 ( 1149.5 ) ( 2912 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 5515.3 5515.1
Інші необоротні активи 070 5254.5 0
Усього за розділом I 080 129840.9 130439.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 14906.2 3768.7
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 566 1159.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1740.8 65001.3
- первісна вартість 161 1740.8 65001.3
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 17517.1 3509.5
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 43082.8 81978.6
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 384.8 2981.6
- у тому числі в касі 231 1.3 0.5
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 14484.2 22426.8
Усього за розділом II 260 92681.9 180825.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 7301.2 23548.2
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 229824 334813.4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 31.3 31.3
Додатковий капітал 320 7260 7260
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14027.3 -13975.4
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 -6736 -6684.1
II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 129983.9 187329.2
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 35500 81500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0.5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5760.9 723
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 2.1 4.4
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 17.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 65313.1 71923.8
Усього за розділом IV 620 106576.1 154168.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 229824 334813.4
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0


Примітки Квартальна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно з вимогами ПСБО України.
Керівник Литвин Вiра Петрiвна
Головний бухгалтер Харчук Свiтлана Василiвна
Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2013 р.

Форма № 2-мСтаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21416.1 5032.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 3668.1 ) ( 838.8 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 17748 4194.1
Інші операційні доходи 040 102504 145.7
Інші доходи 050 939.9 58018.6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 121191.9 62358.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 15171.8 449.2
Інші операційні витрати 090 ( 97273.4 ) ( 1263.7 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 8694.8 ) ( 58001 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 121140 ) ( 59714.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 51.9 ) ( 2643.6 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 51.9 ) ( 2643.6 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Квартальна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно з вимогами ПСБО України.
Керівник Литвин Вiра Петрiвна
Головний бухгалтер Харчук Свiтлана Василiвна


Населенный пункт: Бровары


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
         
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2019г. © ХГР ™