Общая информация Объявление не актуально


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "Дитодяг" №2015/1 від 24 квітня 2015 року  


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2015/1

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТОДЯГ»


м. Харків,    


вул. Шевченка, 235                                                                                           24 квітня 2015 року


Час початку зборів: 11-00


Збори проводяться в очній формі


Голова зборів:   Дідик Л.С.

Секретар зборів: Соляник С.В.


          На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 1131947,00 (один мiльйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот сорок сiм гривень 00 копiйок) грн, що розділений на 49430  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 22,9 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства.Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, дорівнює 38516 штукам, що становить 77,9% загальної кількості випущених Товариством акцій.


Таким чином, до визначення кворуму прийняті 38516 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Форма існування акцій: бездокументарна.


 Реєстрація акціонерів проведена згідно реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 20.04.2015   депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”, вих. № 86308зв  від 21.04.2015 р.


         Відповідно до п.10.2.2. Статуту Товариства наглядова рада призначила головую зборів Дідик Л.С., секретарем – Соляник С.В., реєстраційну комісію у складі: Cанін О.В., Ромасько В.П.  Реєстраційна комісія  обрала головою комісії Саніна О.В.       


         Реєстраційна комісія  провела реєстрацію учасників Загальних зборів. Голова комісії Cанін О.В. оголосив  результати реєстрації:


-загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 174;


- загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах4, у тому числі 2 особи - власники голосуючих акцій.


- загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 38516  штук;


- відсоток голосуючих акцій, які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 100% від загальної кількості голосів акціонерів.


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.7.2 статуту кворум досягнуто


Загальні збори акціонерів правомочні  і оголошуються відкритими.Директор Товариства Дідик Л. С. доповіла, що про проведення  24.04.2015р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери АТ “Дитодяг” були проінформовани відповідно до п.9.3.5. статуту не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими листами  та публікацією  в пресі: Повідомлення опубліковано в газеті Бюлетень Відомості НКЦПФР № 53(2057) від 19.03.2015. Крім того, 23.03.2015 ця інформація відповідно  до законодавства  була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і 19.03.2015 - на власній веб-сторінці в Інтернет (http://dividend.com.ua/c593.html). Після оголошення скликання зборів та їх порядку денного пропозицій від акціонерів не надходило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


Порядок денний загальних зборів акціонерів:


1.    Обрання лічильної комісії.


2.    Звіт наглядової ради.


3.    Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2014 році та основні     напрямки діяльності  в 2015 році.


4.    Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та затвердження її висновку.


5.    Затвердження річної  звітності Товариства за 2014 рік.


6.   Затвердження розподілу прибутків(порядку покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2014 рік.


7.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.


Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.


1. Обрання лічильної комісії.


Слухали голову зборів. Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради обрати лічильну комісію у складі: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії.


Підрахунок голосів з цього питання здійснювали особи, призначені відповідно до п.10.1. «Положення про загальні збори» наглядовою радою: Дідик Л. С. і  Соляник С.В.


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:обрати лічильну комісію у складі: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії.


2. Звіт наглядової ради.

Слухали голову наглядової ради Ісічко Валерія Григоровича.


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради.


3.  Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2014 р. та основні     напрямки діяльності  в 2015 році.


Слухали директора Товариства Дідик Л. С.


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2014 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2015 році затвердити.


 


4. Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 р та затвердження її висновку.


Cлухали Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та висновок Ревізійної комісії Товариства  доповів її голова Дідик  Леонід Антонович.    


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2014 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.


5. Затвердження річної  звітності Товариства за 2014 рік.


Слухали  Головного бухгалтера Товариства Соляник С.В.


Голова зборів запропонувала відповідно до висновку Ревізійної комісії, незалежного аудитора та пропозиціям наглядової ради затвердити  річну звітність Товариства.


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:  Затвердити річну звітність Товариства за 2013 р.


6.Затвердження розподілу прибутків(порядку покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2014 р.


Слухали: голову  наглядової ради Ісічко В.Г., який наголосив на поліпшені в звітному році показників діяльності Товариства і запропонував  затвердити пропозицію наглядової ради спрямувати прибуток, отриманий в 2014 році, на погашення(зменшення) збитків минулих періодів, дивідендів не нараховувати.


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: спрямувати прибуток, отриманий в 2014 році, на погашення(зменшення) збитків минулих періодів, дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році не нараховувати та не сплачувати.


7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.


Слухали голову Наглядової ради Ісічко В.Г., директора Товариства Дідик Л. С. з узгодженими пропозиціями виконавчого органу та наглядової ради з цього питання.


Голосували: «ЗА»- 38516   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:


1.  Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.


2.  Встановити, що гранична вартість значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2014 року.


3. Надати директору Товариства Дідик Л.С. повноваження щодо підписання цих угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.


Перелік питань порядку денного вичерпано.


Головою лічильної комісії Стрелець С.В.  оголошені підсумки голосування  по питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається).


Роботу зборів закінчено о 12-30 год. 24 квітня 2015 року. Зауважень  по процедурі ведення зборів  та голосування не поступило.


Голова зборів         __________________          Дідик Л.С.

                Секретар зборів    __________________            Соляник С.В.


“Засвідчую”


Директор АТ “ДИТОДЯГ”        ________________         Дідик Л.С.


                                           М.п.

 Додаток 2 до протоколу загальних зборів акціонерів


 №  2015/1   від  24.04.2015


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ  ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯдата і час проведення загальних зборів:

24 квітня 2015  р, 11-00

місце проведення загальних зборів:

61033, м. Харків, вул. Шевченка, 235.


       Загальна  кількість   голосів   акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:  38516 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих для визначення кворуму.


       Склад лічильної комісії: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії.Питання порядку денного

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість / відсоток

голосів «За»

Кількість голосів «Проти»

Кількість голосів «Утримав-ся»

1

Обрання лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію у складі: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії

 

38516

 

0

 

0

2

Звіт наглядової ради

Прийняти до відома звіт наглядової ради.

 

38516

 

0

 

0

 

3

Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2014 р. та основні     напрямки діяльності  в 2015 році.

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2014 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2015 році затвердити

 

 

38516

 

0

 

0

 

4

Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 р та затвердження її висновку.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2014 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

 

38516

 

0

 

0

 

5

Затвердження річної  звітності Товариства за 2014 р

Затвердити річну  звітність Товариства за 2014 рік.

 

38516

 

0

 

0

 

6

Затвердження розподілу прибутків (порядку покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2014 р.

спрямувати прибуток, отриманий в 2014 році, на погашення(зменшення) збитків минулих періодів, дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році не нараховувати та не сплачувати.

 

38516

 

0

 

0

 

 

 

 

 

7

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

1.  Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.

2.  Встановити, що гранична сукупна вартість значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2014 року.

3. Надати директору Товариства Дідик Л.С. повноваження щодо підписання цих угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.

 

38516

 

0

 

0


Підписи лічильної комісії:


Голова лічильної комісії               ________________   Стрелець С.В.


Члени лічильної комісі                 _________________  Трембова І.Б.


                                                                   _________________   Ромасько В.П.


       “Засвідчую”


      Директор АТ “ДИТОДЯГ”        ________________         Дідик Л.С.


                            М.п.Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™