Общая информация Объявление не актуально


Додаток 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "Дитодяг" №2014/1 від 08.05.2014Додаток 2 до протоколу загальних зборів акціонерів


 №  2014/1   від 08.05.2014


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ  ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯдата і час проведення загальних зборів:

08 травня 2014  р, 11-00

місце проведення загальних зборів:

61033, м. Харків, вул. Шевченка, 235.


       Загальна  кількість   голосів   акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:  43851  штук,що становить 88,7% від загальної кількості голосів акціонерів.


       Склад лічильної комісії: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.- члени лічильної комісії.Питання порядку денного

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами

Кількість / відсоток

голосів «За»

Кількість голосів «Проти»

Кількість голосів «Утримав-ся»

1

Обрання лічильної комісії.

 

Обрати лічильну комісію у складі: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії

 

43851

 

0

 

0

2

Звіт наглядової ради

Прийняти до відома звіт наглядової ради.

 

43851

 

0

 

0

 

3

Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2013 р. та основні     напрямки діяльності  в 2014 році.

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2013 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2014 році затвердити

 

 

43851

 

0

 

0

 

4

Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 р та затвердження її висновку.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2013 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

 

43851

 

0

 

0

 

5

Затвердження річної  звітності Товариства за 2013 р

Затвердити річну  звітність Товариства за 2013 рік.

 

43851

 

0

 

0

 

6

Затвердження розподілу прибутків(порядку покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2013 р.

Доручити директору  здійснити заходи щодо зменшення збитків  шляхом запровадження нових напрямків діяльності Товариства. Дивідендів за результатами роботи в 2013 році не нараховувати.

 

 

43851

 

0

 

0

 

7

Обрання Наглядової ради Товариства.

 

 

 

 

Обрати наступних  членів Наглядової Ради Товариства:

 

 

-

 

-

Ісічко Валерія Григоровича

43851

Говоруху Євгенія Петровича

43851

Сіру Валентину Іванівну

43851

 

8

Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Обрати наступних  членів Ревізійної комісії Товариства:

 

 

-

 

-

Дідика Леоніда Антоновича

43851

Могилку Аллу Олександрівну,

43851

Шатаєва Олега Володимировича

43851

9

Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради,  Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства

Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства  на безоплатній основі і доручити підписати ці договори з боку Товариства  директору АТ «Дитодяг».

 

 

43851

 

0

 

0

 

 

 

 

 

10

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

1.  Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.

2.  Встановити, що гранична сукупна вартість значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2013 року.

3. Надати директору Товариства Дідик Л.С. повноваження щодо підписання цих угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.

 

43851

 

0

 

0

11

Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення  змін та доповнень до цього договору.

Затвердити умови договору № НР-21 від 20.01.2014 року  з депозитарною установою ТОВ „Реакомп – Інвест” та надати повноваження директору Дідик Л.С. щодо внесення змін та доповнень до цього договору.

 

43851

 

0

 

0


 


Підписи лічильної комісії:


 


Голова лічильної комісії                Стрелець С.В.


 


Члени лічильної комісі                 Трембова І.Б.


 


                                                                Ромасько В.П.


Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™