Общая информация Объявление не актуально


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "Дитодяг" №2014/1 від 08 травня 2014 рокуАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2014/1 


м. Харків,    


вул. Шевченка, 235                                                                                           08  травня 2014 року


Час початку зборів: 11-00


Збори проводяться в очній формі


Голова зборів:   Дідик Л.С.

Секретар зборів: Соляник С.В.

 


          На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 1131947,00 (один мiльйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот сорок сiм гривень 00 копiйок) грн, що розділений на 49430 (сорок дев'ять тисяч чoтириста тридцять)  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 22,9 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Усього акціонерів – 175.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті 49430 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 30.04.2014 у відповідності дореєстру власників цінних паперів,  наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”, вих. № 60296зв від 05.05.2014 р.


         Відповідно до п.10.2.2. Статуту Товариства наглядова рада призначила головую зборів Дідик Л.С., секретарем – Соляник С.В., реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії – Cанін О.В., секретар реєстраційної комісії:  Ромасько В.П.


         Реєстраційна комісія  провела реєстрацію учасників Загальних зборів. Голова комісії Cанін О.В. оголосив  результати реєстрації:


-загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 175;


- загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах:4.


- загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 43851  штук;


- відсоток голосуючих акцій, які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 88,7% від загальної кількості голосів акціонерів.


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.7.2 статуту кворум досягнуто


Загальні збори акціонерів правомочні  і оголошуються відкритими. 


Директор Товариства Дідик Л. С. доповіла, що про проведення  08.05.2014р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери АТ “Дитодяг” були проінформовани відповідно до п.9.3.5. статуту не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими листами  та публікацією  в пресі: Повідомлення опубліковано в газеті Бюлетень Відомості НКЦПФР №
66(1819) від 07.04.2014.  Крім того, 09.04.2014  ця інформація відповідно  до законодавства  була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власній веб-сторінці в Інтернет
(http://dividend.com.ua/c593.html).Після оголошення скликання зборів та їх порядку денного пропозицій від акціонерів не надходило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


Порядок денний загальних зборів акціонерів:


1.    Обрання лічильної комісії.


2.    Звіт наглядової ради.


3.    Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2013 р. та основні     напрямки діяльності  в 2014 році.


4.    Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 р та затвердження її висновку.


5.    Затвердження річної  звітності Товариства за 2013 рік.


6.   Затвердження розподілу прибутків(порядку покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2013 р.


7.  Обрання Наглядової ради Товариства.


8.  Обрання Ревізійної комісії Товариства.


9.  Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради,  Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


10.         Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.


11.         Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення  змін та доповнень до цього договору.


Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

1. Обрання лічильної комісії.


Слухали голову зборів. Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради обрати лічильну комісію у складі: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії.


Підрахунок голосів з цього питання здійснювали особи, призначені відповідно до п.10.1. «Положення про загальні збори» наглядовою радою: Дідик Л. С. і  Соляник С.В.


Голосували: «ЗА»- 43851  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: обрати лічильну комісію у складі: Стрелець С.В. – голова лічильної комісії, Трембова І.Б.,   Ромасько В.П.-члени лічильної комісії.

2. Звіт наглядової ради.

Слухали голову наглядової ради Парамонова Д.Ю.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради.


3.  Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2013 р. та основні     напрямки діяльності  в 2014 році.


Слухали директора Товариства Дідик Л. С.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2013 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2014 році затвердити.


4. Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 р та затвердження її висновку.


Cлухали Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та висновок Ревізійної комісії Товариства  доповіла її голова Козинець Н.В.    


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2013 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.


5. Затвердження річної  звітності Товариства за 2013 рік.


Слухали  Головного бухгалтера Товариства Соляник С.В.


Голова зборів запропонувала відповідно до висновку Ревізійної комісії, незалежного аудитора та пропозиціям наглядової ради затвердити  річну звітність Товариства.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:  Затвердити річну звітність Товариства за 2013 р.


6.Затвердження розподілу прибутків(порядку покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2013 р.


Слухали: голову зборів Дідик  Л.С.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Доручити директору  здійснити заходи щодо зменшення збитків  шляхом запровадження нових напрямків діяльності Товариства.Дивідендів за результатами роботи в 2013 році не нараховувати.


7.Обрання Наглядової ради Товариства.


Слухали директора Товариства Дідик Л.С., яка доповіла про те, що закінчився трьохрічний термін повноважень Наглядової ради. Вона зауважила, що відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства  її кількісний склад  становить  три особи, які обираються на строк три роки кумулятивним голосуванням, при цьому одночасно обирається весь склад ради.  До Наглядової ради Товариства надійшли пропозиції та відповідні заяви щодо обрання  членами   Наглядової ради: Ісічко Валерія Григоровича,Говорухи Євгенія Петровича, Сірої Валентини Іванівни.  Ці кандидатури включені в бюлетені для кумулятивного голосування. Інших заяв та пропозицій не надходило. Лічильна комісія надала пояснення щодо порядку кумулятивного голосування.


Результати голосування:№ з/п

П.І.Б. Кандидата

Кількість голосів, поданих за кандидата

1.      

Ісічко Валерій Григорович

43851

2.      

Говоруха Євгеній Петрович

43851

3.      

Сіра Валентина Іванівна

43851


Прийнято рішення:


Обрати наступних  членів Наглядової Ради Товариства: Ісічко Валерія Григоровича, Говоруху Євгенія Петровича, Сіру Валентину Іванівну.


8. Обрання Ревізійної комісії Товариства.


Слухали директора Товариства Дідик Л. С. яка доповіла про те, що закінчився трьохрічний термін повноважень Ревізійної комісії. Відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства  її кількісний склад  становить  три особи, які обираються на строк три роки кумулятивним голосуванням, при цьому одночасно обирається весь склад комісії.  До наглядової ради Товариства надійшли пропозиції та відповідні заяви щодо обрання  членами   Ревізійної комісії:Дідика Леоніда Антоновича, Могилки Алли Олександрівни, Шатаєва Олега Володимировича. Ці кандидатури включені в бюлетені для кумулятивного голосування. Інших заяв та пропозицій не надходило.


Результати голосування№ з/п

П.І.Б. Кандидата

Кількість голосів, поданих за кандидата

4.      

Дідик Леонід Антонович

43851

5.      

Могилка Алла Олександрівна

43851

6.      

Шатаєв Олег Володимирович

43851


Прийнято рішення:Обрати наступних  членів Ревізійної комісії Товариства: Дідика Леоніда Антоновича, Могилку Аллу Олександрівну, Шатаєва Олега Володимировича.


9. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради,  Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


Слухали Ісічко В.Г. який поставив на затвердження зборів пропозицію Наглядової ради про укладання договорів на безоплатній основі.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:  Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства  на безоплатній основі і доручити підписати ці договори з боку Товариства  директору АТ «Дитодяг». 


10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  року.


Слухали Ісічко В.Г., директора ТоваристваДідик Л. С. з узгодженими пропозиціями виконавчого органу та наглядової ради з цього питання.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:


1.  Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.


2.  Встановити, що гранична сукупна вартість значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2013 року.


3. Надати директору Товариства Дідик Л.С. повноваження щодо підписання цих угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.


11. Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення  змін та доповнень до цього договору.


Слухали директора Товариства Дідик Л.С., яка поставила на затвердження зборів пропозицію наглядової ради щодо доцільності укладання та затвердження договору.


Голосували: «ЗА»- 43851   голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:Затвердити умови договору № НР-21 від 20.01.2014 року  з депозитарною установою ТОВ „Реакомп – Інвест” та надати повноваження директору Дідик Л.С. щодо внесення змін та доповнень до цього договору. 


 


Перелік питань порядку денного вичерпано.


Головою лічильної комісії Стрелець С.В.  оголошені підсумки голосування  по питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається).


Роботу зборів закінчено о 12-30 год. 08 травня 2014 року. Зауважень  по процедурі ведення зборів  та голосування не поступило.


 


 


Голова зборів                     Дідик Л.С.


 


                Секретар зборів              Соляник С.В.


Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™