Общая информация Объявление не актуально


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "Дитодяг" №2013/1 від 29 квітня 2013 року  


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2013/1


 


 


м. Харків,    


вул. Шевченка, 235                                                                                  29 квітня 2013 року


Час початку зборів: 11-00


Збори проводяться в очній формі


Голова зборів:   Дідик Л.С.


Секретар зборів: Соляник С.В.


 


          На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 1131947,00 (один мiльйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот сорок сiм гривень 00 копiйок) грн, що розділений на 49430 (сорок дев'ять тисяч чoтириста тридцять)  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 22,9 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Усього акціонерів – 179.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті 49430 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 23.04.2013 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій Товариства.


         Відповідно до п.10.2.2. Статуту Товариства наглядова рада призначила головую зборів Дідик Л.С., секретарем – Соляник С.В., реєстраційну комісію у складі: Масалов В.Ю. – голова реєстраційної комісії, Говоруха Є.П. – секретар.


         Реєстраційна комісія  провела реєстрацію учасників Загальних зборів. Голова комісії Масалов В.Ю. оголосив  результати реєстрації:


-загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 179;


- загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах:5.


- загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 43837штук;


- відсоток голосуючих акцій, які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:88,68% від загальної кількості голосів акціонерів.


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.7.2 статуту кворум досягнуто


Загальні збори акціонерів правомочні  і оголошуються відкритими. 


Директор Товариства Дідик Л. С. доповіла, що про проведення  29.04.2013р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери АТ “Дитодяг” були проінформовани відповідно до п.9.3.5. статуту не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими листами  та публікацією  в пресі: Повідомлення опубліковано в газеті Бюлетень Відомості НКЦПФР № 56(1560) від 22.03.2013.  Крім того, 25.03.2013 ця інформація відповідно  до законодавства  була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власній веб-сторінці в Інтернет (http://dividend.com.ua/c593.html).Після оголошення скликання зборів та їх порядку денного пропозицій від акціонерів не надходило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


Порядок денний загальних зборів акціонерів:


1.     Обрання лічильної комісії.


2.     Звіт наглядової ради.


3.     Звіт Директора товариства про результати діяльності Товариства  в 2012 р. та основні     напрямки діяльності  в 2013 році.


4.     Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 р та затвердження її висновку.


5.     Затвердження річної  звітності Товариства за 2012 рік.


6.    Затвердження розподілу прибутків(покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2012 р.


 


Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.


Перше питання порядку денного:   Обрання лічильної комісії.


Слухали голову зборів. Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради обрати лічильну комісію у складіі: Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. –секретар,  Фільчук Р.П.-член.


Підрахунок голосів з цього питання здійснювали особи, призначені відповідно до п.10.1. «Положення про загальні збори» наглядовою радою: Дідик Л. С. і  Соляник С.В.


Голосували: «ЗА»- 43837 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі:  Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. ,  Фільчук Р.П.-члени лічильної комісії.


Друге питання порядку денного: Звіт наглядової ради.

Слухали голову наглядової ради Парамонова Д.Ю.


Голосували: «ЗА»- 43837 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради.


 


Третє питання порядку денного: Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 р. та основні напрямки діяльності  в 2013 році.


Слухали директора Товариства Дідик Л. С.


Голосували: «ЗА»- 43837 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012 рік  прийняти до відома. основні напрямки діяльності  в 2013 році затвердити.


 


Четверте питання Порядку денного: Звіт Ревізійної комісії  та затвердження її висновку.


 Cлухали:Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та висновокРевізійної комісії Товариства  доповіла її голова Козинець Н.В.    


Голосували: «ЗА»- 43837 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісіїа  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2012 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.


 


П’яте питання порядку денного:Затвердження річної  звітності Товариства за 2012 рік.


Слухали: Головного бухгалтера Товариства Соляник С.В.


Голова зборів запропонувала відповідно до висновку Ревізійної комісії, незалежного аудитора та пропозиціям наглядової ради затвердити  річну звітність Товариства.


Голосували: «ЗА»- 43837 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними» - не має.


Прийнято рішення:  Затвердити річну звітність Товариства за 2012 р.


 


Шосте питання Порядку денного:Затвердження розподілу прибутків(покриття збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2012 р.


Слухали голову наглядової ради Парамонова Д.Ю.


Голосували: «ЗА»- 43837 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Cпрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2012 році на погашення збитків минулих періодів. Дивідендів за результатами роботи в 2012 році не нараховувати.


 


Перелік питань порядку денного вичерпано.


Головою лічильної комісії Масаловим В.Ю. оголошені підсумки голосування  по питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається).


Роботу зборів закінчено о 12-30 год. 29 квітня 2013 року. Зауважень  по процедурі ведення зборів  та голосування не поступило.


 


 


Голова зборів           __________________             Дідик Л.С.


 


                Секретар зборів        __________________            Соляник С.В.  


                                                 


 


“Засвідчую”


Директор АТ “ДИТОДЯГ”       ________________         Дідик Л.С.


 


                                           М.п.Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™