Общая информация Объявление не актуально


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "Дитодяг" №2012/1 від 25 квітня 2012 року 


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТОДЯГ»

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2012/1


 м. Харків                                                                                                25 квітня 2012 року


Час початку зборів: 11-00


Збори проводяться в очній формі


Голова зборів:   Дідик О.В.

Секретар зборів: Соляник С.В.  


          На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 1131947,00 (один мiльйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот сорок сiм гривень 00 копiйок) грн, що розділений на 49430 (сорок дев'ять тисяч чoтириста тридцять)  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 22,9 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Усього акціонерів – 178.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті 49430 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 19.04.2012 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 19.04.2012, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій Товариства.


         Відповідно до п.10.2.2. Статуту Товариства наглядова рада призначила головую зборів Дідик О.В., секретарем – Соляник С.В., реєстраційну комісію у складі: Масалов В.Ю. – голова реєстраційної комісії, Говоруха Є.П. – секретар.


         Реєстраційна комісія  провела реєстрацію учасників Загальних зборів. Голова комісії Масалов В.Ю. оголосив  результати реєстрації:


-загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 178;


-загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах:2.


-  загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 43765 штук ;


- відсоток голосуючих акцій, які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 88,5% від загальної кількості голосів.


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.7.2 статуту кворум досягнуто,  Загальні збори акціонерів правомочні  і оголошуються відкритими.  


Директор ТоваристваДідик Л. С. доповла, що про проведення  25.04.2012р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери АТ “Дитодяг” були проінформовани відповідно до п.9.3.5. статуту не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими листами  та публікацією  в пресі. Крім того, ця інформація відповідно  до законодавства  була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР і на власній веб-сторінці в Інтернет(http://dividend.com.ua/c593.html).Після оголошення скликання зборів та їх порядку денного пропозицій від акціонерів не надходило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


Порядок денний загальних зборів акціонерів:


1.   Обрання лічильної комісії.


2.   Звіт наглядової ради.


3.   Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 р. та основні напрямки діяльності  в 2012 році.


4.   Звіт  Ревізійної комісії та затвердження її висновку.


5.   Затвердження річної  звітності Товариства за 2011 рік.


6.   Затвердження розподілу прибутків(збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2011 р .


7.   Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.


Перше питання порядку денного:   Обрання лічильної комісії.


Слухали голову зборів. Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради обрати лічильну комісію у складіі: Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. –секретар,  Фільчук Р.П.-член.


Підрахунок голосів з цього питання здійснювали особи, призначені відповідно до п.10.1. «Положення про загальні збори» наглядовою радою: Дідик Л. С. і  Соляник С.В.


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію у складі:  Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. ,  Фільчук Р.П.-члени лічильної комісії. 


Друге питання порядку денного:

Звіт наглядової ради.


Слухали голову наглядової ради Парамонова Д.Ю.


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради.


Третє питання порядку денного: Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 р. та основні напрямки діяльності  в 2012 році.


Слухали директора ТоваристваДідик Л. С.


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2011 рік  прийняти до відома. основні напрямки діяльності  в 2012 році затвердити. 


Четверте питання Порядку денного: Звіт Ревізійної комісії  та затвердження її висновку.


 лухали: Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та висновок Ревізійної комісії Товариства  доповіла її голова Козинець Н.В.    


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення:Затвердитизвіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2011 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.


П’яте питання порядку денного: Затвердження річної  звітності Товариства за 2011 рік.


Слухали: Головного бухгалтера Товариства Соляник С.В.


Голова зборів запропонувала відповідно до висновку Ревізійної комісії, незалежного аудитора та пропозиціям наглядової ради затвердити  річну фінансову звітність.


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення:  Затвердити річну звітність Товариства за 2011 р.


Шосте питання Порядку денного: Затвердження розподілу прибутків(збитків) та  розміру дивідендів Товариства за 2011 р .


Слухали голову наглядової ради Парамонова Д.Ю.


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Доручити директору  здійснити заходи щодо зменшення збитків  шляхом запровадження нових напрямків діяльності Товариства.Дивідендів за результатами роботи в 2011 році не нараховувати.


Сьоме питання Порядку денного: Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


Слухали голову наглядової ради Парамонова Д.Ю.


Голосували: «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів із членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства  на безоплатній основі і доручити підписати ці договори з боку Товариства  директору Дідик Л. С.


Головою лічильної комісії Масаловим В.Ю. оголошені підсумки голосування  по питанням порядку денного (протокол про підсумки голосування додається).


Роботу зборів закінчено о 12-30 год. 25 квітня 2012 року. Зауважень  по процедурі ведення зборів  та голосування не поступило. 


Підписи голови і секретаря зборівНаселенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™