Общая информация Объявление не актуально


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2011/2 від 14 жовтня 2011 рокуАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТОДЯГ»


ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №2011/2


 


 


м. Харків                                                                                                 14жовтня2011 року


Час початку зборів: 11-00


Збори проводяться в очній формі


Голова зборів:    Воронов О.В.


Секретар зборів: Соляник С.В.


 


          На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 1131947,00 (один мiльйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот сорок сiм гривень 00 копiйок) грн, що розділений на 49430 (сорок дев'ять тисяч чoтириста тридцять)  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 22,9 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Усього акціонерів – 178.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті 49430 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 10.10.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 10.10.2011, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій Товариства.


         Відповідно до п.10.2.2. Статуту Товариства наглядова рада призначила головую зборів Воронова О.В., секретарем – Соляник С.В., реєстраційну комісію у складі: Масалов В.Ю. – голова реєстраційної комісії, Говоруха Є.П. –секретар.


         Реєстраційна комісія  провела реєстрацію учасників Загальних зборів. Голова комісії Масалов В.Ю. оголосив  результати реєстрації:


-загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 178;


-загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах:2.


-  загальна  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 43765 штук ;


- відсоток голосуючих акцій, які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах: 88,5% від загальної кількості голосів.


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерніі товариства» та п.9.7.2 статуту кворум досягнуто,  Загальні збори акціонерів правомочні та  мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.


          Збори одноголосно затвердили протокол реєстрації учасників зборів.


 


Директор Товариства Воронов О.В. доповів, що про проведення  14.10.2011р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери АТ “Дитодяг” були проінформовани відповідно до п.9.3.5. статуту не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими листами  та публікацією  в пресі. Крім того, ця інформація відповідно  до законодавства  була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР і на власній веб-сторінці в Інтернет(http://dividend.com.ua/c593.html). Після оголошення скликання зборів та їх порядку денного пропозицій від акціонерів не надходило. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.


Порядок денний загальних зборів акціонерів:


1.       Обрання лічильної комісії.


2.       Про необхідність виступити майновим поручителем перед ПАТ «ВТБ Банк» за зобов’язаннями ПП «Агрофірма Світанок».


3.       Про передачу в іпотеку ПАТ «ВТБ Банк» нерухомого майна в якості забезпечення зобовязань ПП «Агрофірма Світанок» та надання повноважень директору на підписання необхідної документації.


4.       Про затвердження Протоколу № 01/10-08 засідання Наглядової ради від 01.11.2008р.


5.       Про затвердження та державну реєстрацію змін (нової редакції) Статуту Товариства.


Перше питання порядку денного


Обрання лічильної комісії.


Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради обрати лічильну комісію у складіі: Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. –секретар,  Фільчук Р.П.-член.


Складено протокол про підсумки голосування №1.


Голосування проведено бюлетенями №1.


Підрахунок голосів з цього питання здійснювали особи, призначені відповідно до п.10.1. «Положення про загальні збори» наглядовою радою: Воронов О.В. і Соляник С.В.


Результати голосування: голосували «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення:


Обрати лічильну комісію у складі:  Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Говоруха Є.П. – секретар лічильної комісії,  Фільчук Р.П.-член лічильної комісії.


Друге питання порядку денного

Про необхідність виступити майновим поручителем перед ПАТ «ВТБ Банк» за зобов’язаннями ПП «Агрофірма Світанок».


Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради «Про необхідність виступити майновим поручителем перед ПАТ «ВТБ Банк» за зобов’язаннями ПП «Агрофірма Світанок».


Складено протокол про підсумки голосування №2.


Голосування проведено бюлетенями №2.


Результати голосування за підрахунками лічильної комісії: голосували  «ЗА»- 0 голосів (0% учасників зборів), «Проти» - 43765 голосів (100% учасників зборів), «Утримались» « Не голосували»  - не має.


Рішення не прийнято.


 


Третє питання порядку денного:


Про передачу в іпотеку ПАТ «ВТБ Банк» нерухомого майна в якості забезпечення зобовязань ПП «Агрофірма Світанок» та надання повноважень директору на підписання необхідної документації.


Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради «Про передачу в іпотеку ПАТ «ВТБ Банк» нерухомого майна в якості забезпечення зобовязань ПП «Агрофірма Світанок» та надання повноважень директору на підписання необхідної документації.».


Складено протокол про підсумки голосування №3.


Голосування проведено бюлетенями №3.


Результати голосування за підрахунками лічильної комісії голосували  «ЗА»- 0 голосів (0% учасників зборів), «Проти» - 43765 голосів (100% учасників зборів), «Утримались» « Не голосували»  - не має.


Рішення не прийнято.


 


Четверте питання порядку денного:


Про затвердження Протоколу № 01/10-08 засідання Наглядової ради від 01.11.2008р.


Була поставлена на голосування пропозиція наглядової ради «Про затвердження Протоколу № 01/10-08 засідання Наглядової ради від 01.11.2008р.».


Складено протокол про підсумки голосування №4.


Голосування проведено бюлетенями №4.


Результати голосування за підрахунками лічильної комісії: голосували  «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти» -0 голосів (0% учасників зборів), «Утримались» « Не голосували»  - не має.


Рішення прийнято.


 


П’яте питання порядку денного:


Про затвердження та державну реєстрацію змін (нової редакції) Статуту Товариства.


Слухали Воронова О.В., який доповів пропозиції наглядової ради щодо внесення змін до Статуту Товариства, які враховують зауваження Харківського ТУ ДКЦПФР щодо порядку надання повідомлень акціонерам, способу ознайомлення  з питаннями порядку денного, укладання договорів з посадовими особами, затвердження Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Воронову О.В.


Складено протокол про підсумки голосування №1.


Голосування проведено бюлетенями №5.


Результати голосування за підрахунками лічильної комісії: голосували «ЗА»- 43765 голосів (100% учасників зборів), «Проти», «Утримались», « Не голосували» - не має.


Прийнято рішення:


Затвердити внесення змін до Статуту Публічного акціонерногоТовариства «ДИТОДЯГ» шляхом викладення його у новій редакції і доручити та надати всі необхідні повноваження Воронову Олегу Васильовичу підписати та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства.


 


Голова зборів      __________________      Воронов О.В.


                                          


 


         Секретар зборів    __________________            Соляник С.В. 


                                                            


 


“Засвідчую”


Директор АТ “ДИТОДЯГ”        ________________              Воронов О.В.


 


                                           М.п.Населенный пункт: Харьков


     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™