Общая информация Объявление не актуально


Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" від 23. 04. 2015 року № 2015/1  

Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів від 23.04.2015 року № 2015/1ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   “ВЕСОТРА-ХАРКІВ”

Смт. Пісчоин


Харківськая область                                                                                                                                                            23  квітня 2015 року


ПРОТОКОЛ № 1    ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


    Лічильна комісія у складі:голова комісії – Голубнича В.В..; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І.затверджена Загальними зборами, провела  підрахунок результатів голосування акціонерів,  що прибули на Загальні збори акціонерів  ПАТ “Весотра - Харків” 23.04.2015 року. 


РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ


Голосування по всім питанням порядку денного проведено бюлетенями на яких вказана кількість голосуючих акцій.


 


Перше питання порядку денного:  Затвердження лічильної комісії.


  Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

         0

               0


                 0

              100


Прийнято рішення:


1.       Затвердити лічильну комісію у складі:  Голубничій Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотухи Людмили Миколаївни.


Друге питання порядку денного:   Звіт Наглядової Ради.


  Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

         0

              0

                 0

              100


Прийнято рішення:


1.       Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.


Третє питання порядку денного Звіт  директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та основні напрямки діяльності в 2015 році.


 Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

           0

              0

                 0

               100


Прийнято рішення: 


1.             Прийняти до відома звіт  директора Товариства і визнати його діяльність задовільним.


2.             Схвалити запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.


Четверте питання порядку денного Звіт  Ревізійної комісії  та затвердження її висновку.


 Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

           0     

              0

                0

              100


Прийнято рішення: 


1.       Затвердити звіт  Ревізійної комісії та висновок, щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2014 р. чинному законодавству України.


2.      Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.


П’яте  питанняПорядку денного:Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014р.


Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

           0

               0

                 0

                100


Прийнято рішення:


1.        Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 р.


Шостепитання Порядку денного:  Затвердження розподілу прибутків  (порядку покриття збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2014 рік.


Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

           0

               0

                 0

               100


Прийнято рішення:


   1.      Покрити збитки отримані в 2014 році за рахунок нерозподілених прибутків минулих років


2.      За результатами діяльності Товариства в 2014 році дивідендів не нараховувати.


 


Сьоме питання Порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 


 Результати голосування:

Кількість голосів «за»

  «Проти»

«Утримались»

Не голосували

% голосів «за»

40501

           0

               0

                 0

                100


Прийнято рішення:


1.                              Попередньо схвалити вчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.


2.                              Встановити, що гранична сукупна вартість значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2014 року.


3.                              Надати директору Товариства Потію М.І. повноваження щодо підписання цих угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.


Підписи  лічильної комісії:


Голова  лічильної комісії:    ______________________    В.В.Голубнича 


Члени  лічильної комісії:    _______________________   Л.М.Золотуха


                                             _______________________   Л.І.Трофімова


«Засвідчую»


 Директор ПАТ „Весотра – Харків”          _____________   Потій М.І.


 М.П.Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™