Общая информация Объявление не актуально


Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" від 23. 04. 2015 року № 2015/1  

Публічне Акціонерне товариство  «Весотра - Харків»


П Р О Т О К О Л № 2015/1

Загальних зборів акціонерів


 


смт.  Пісочин                                                                                                23 квітня 2015 року


Харківська область


Час початку зборів: 9-00


Збори проводяться в очній формі.


Голова зборів:       Потій Н.І.


Секретар  зборів:   Новікова Л.М.


 


 


На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить    33764.00  гривень, що розділений на 135056 штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.


На підставі  розділу VI - Прикінцеві та перехідні положення  Закону України „Про депозитарну систему України”   до визначення кворуму прийняті   57082   штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на облікову дату 17.04.2015 року у відповідності до реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 17.04.2015 року, наданому Національним депозітарієм України.


Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою у складі: голова комісії: Голубнича В.В.; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І. провела реєстрацію учасників Загальних зборів.


Результати реєстрації:


Усього акціонерів –    1108, які володіють   135056    штуками  акцій Товариства.


Загальна кількість голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру становить 57082штуки.


      Для участі у зборах зареєструвалися   13  акціонерів  з кількістю голосів  40501 голосів  , що становить  70,95%   від   загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму. 


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та  мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.


Директор ПАТ „Весотра – Харків” Потій М.І. доповів, що відповідно до п.п.21 п.3.2. Положення „Про Наглядову раду ПАТ „Весотра – Харьков” та п.1 ст.40 Закону України „Про акціонерні товариства” Наглядова рада призначила головою Загальних зборів Потія М.І., секретарем – Новікову Л.М., обрала реєстраційну комісію в складі: членів комісії Голубничій В.В.,  Трофімової Л.І., Золотухи Л.М. і запропонувала для затвердження зборам також у якості – лічильної комісії.


Голова загальних зборів Потій М..І. доповів,    що про проведення  23.04.2015р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери ПАТ „Весотра-Харків”  були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією  в пресі.


Далі  голова загальних зборів Потій М.І. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів.        


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “Весотра – Харків”:


 


1.   Затвердження лічильної комісії.


2.   Звіт Наглядової ради.


3.   Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та основні напрямки діяльності в 2015 році.


4.   Звіт ревізійної комісії та затвердження її висновку.


5.   Затвердження річної звітності Товариства за 2014 рік.


6.   Затвердження розподілу прибутків(порядку покриття збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2014 рік.


7.   Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.    


Перше питання порядку денного:


Затвердження лічильної комісії.


Слухали: Голова загальних зборів Потій М.І. оголосив всім присутнім запропоновані Наглядовою Радою Товариства кандидатури членів лічильної комісії в складі:  Голубничій В.В.;  Золотуха Л.М., Трофімової Л.І.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має,  


Прийнято рішення:


1.        Затвердити лічильну комісію у складі: Голубничої Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотухи Людмили Миколаївни.


Друге питання порядку денного:  


Звіт Наглядової Ради.


Слухали: Звіт Наглядової Ради ПАТ „Весотра – Харків” зачитала член Наглядової Ради Новікова Л.М. (звіт додається).


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має,


Прийнято рішення:


1.        Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.


Третє питання Порядку денного:


Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік.


Слухали: Звіт Директора Потій М.І. (звіт додається).


Виступили:


Акціонер Руденко В.О. – задав питання , яке  стосується перспективи виплати в подальшому дивідендів.


Акціонер Головня О.С. – задав питання , яке стосується  рентабельності підприємства.


           Директор ПАТ „Весотра – Харків” докладно відповів всім присутнім на загальних зборах  на всі питання поставлені акціонерами,  що торкалися обговорювання звіту директора.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


Результати голосування:  


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має,  


Прийнято рішення:


1.            Прийняти до відома Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та схвалити основні напрямки діяльності на 2015 рік.


2.            Схвалити запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2015  рік.


Четверте питання Порядку денного:


Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.


Слухали: Звіт та висновок  зачитав голова ревізійної комісії Іванченко О.О. (звіт додається).


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має, 


Прийнято рішення


1.   Затвердити звіт та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2014 році чинному законодавству України.


2.   Визнати діяльність ревізійної комісії задовільною.


П’яте питання Порядку денного:


Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.


Слухали: Голова Загальних зборів  Потій М.І.  поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


 Результати голосування:


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має


Прийнято рішення:


1.         Затвердити річну фінансову звітність Товариства  за    2014 рік.


Шосте питання Порядку денного:


Затвердженнярозподілу прибутків (порядку покриття збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2014 рік.


Слухали: ДиректорПотій М.І.запропонував у зв’язку зі збитками у розмірі 163,0 тис. грн за результатами роботи Товариства  в 2014 році  дивідендів не нараховувати, виконавчому органу Товариства прийняти міри щодо поступового погашення збитків Товариства.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має


 Прийнято рішення:


1.   Покрити збитки, отримані в 2014 році, за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.


2.   За результатами діяльності Товариства в 2014 році  дивідендів не нараховувати.


Сьоме питання Порядку денного:


Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.


Слухали: ДиректорПотій М.І. доповів всім присутнім, що на протязі поточного року може виникнути питання участі Товариства на біржових торгах та здійснення в зв”язку з цим значних правочинів, а саме наприклад купівлі об”єктів, які належать Фонду Державного майна України, але знаходяться на балансі та на території нашого підприємства.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосуючих акцій учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


„ЗА»- 40501 голосів ( 100%  голосуючих акцій),


«Проти» - не має,


«Утримались» - не має


 


Прийнято рішення:


 


1.                              Попередньо схвалитивчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.


 


2.                              Встановити, що гранична сукупна вартість  значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає на більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2014 року.


 


3.                              Надати директору Товариства Потію М.І. повноваження щодо підписання угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.


 

        

Голова Загальних зборів                                        

                   

         

            Потій М.І.

 

 

Секретар Загальних зборів

                   

        

 

            Новікова Л.М. 


«Засвідчую»

Директор

ПАТ „Весотра – Харків”

                   

    

 

            Потій М.І. 

 

 

 

 

 

 

 


              М.П.Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™