Общая информация Объявление не актуально


П Р О Т О К О Л № 2014/1 Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року  


Публічне Акціонерне товариство  «Весотра - Харків»  
 П Р О Т О К О Л    № 2014/1

Загальних зборів акціонерів  


смт.  Пісочин                                                                                                24 квітня 2014 року


Харківська область


Час початку зборів: 9-00


Збори проводяться в очній формі.


Голова зборів:       Потій Н.І.


Секретар зборів:   Новікова Л.М.


  


На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить    33764.00  гривень, що розділений на 135056 штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.


             Таким чином, до визначення кворуму прийняті   135056    штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на облікову дату 17.04.2014 року у відповідності до реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 17.04.2014 року, наданому Національним депозітарієм України.


Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою у складі: голова комісії: Голубнича В.В.; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І. провела реєстрацію учасників Загальних зборів.


Результати реєстрації:


Усього акціонерів –    1108     з       кількістю голосів      135056    штук.


      Для участі у зборах зареєструвалися   19  акціонерів  з кількістю голосів84744 голосів  , що становить  62,7%   від  загальної кількості голосів 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та  мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.


Директор ПАТ „Весотра – Харків” Потій М.І. доповів, що відповідно до п.п.21 п.3.2. Положення „Про Наглядову раду ПАТ „Весотра – Харьков” та п.1 ст.40 Закону України „Про акціонерні товариства” Наглядова рада призначила головою Загальних зборів Потія М.І., секретарем – Новікову Л.М., обрала реєстраційну комісію в складі: членів комісії Голубничій В.В.,  Трофімової Л.І., Золотухи Л.М. і запропонувала для затвердження зборам також у якості – лічильної комісії.


Голова загальних зборів Потій М..І. доповів,    що про проведення  24.04.2014р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери ПАТ „Весотра-Харків”  були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією  в пресі.


Далі  голова загальних зборів Потій М.І. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів.        


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “Весотра – Харків”:


1.   Затвердження лічильної комісії.


2.   Звіт Наглядової ради.


3.   Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році та основні напрямки діяльності в 2014 році.


4.   Звіт ревізійної комісії та затвердження її висновку.


5.   Затвердження річної звітності Товариства за 2013 рік.


6.   Обрання членів Наглядової Ради Товариства.


7.   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.


8.   Затвердження розподілу прибутківта розміру дивідендів Товари ства за 2013 рік.


9.   Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


         10.   Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.


         11.   Про затвердження умов договору „Про надання реєстру” з депозитарною установою ТОВ „Реакомп – Інвест” та надання повноважень щодо внесення змін та доповнень до цього договору.


 Перше питання порядку денного:


Затвердження лічильної комісії.


Слухали: Голова загальних зборів Потій М.І. оголосив всім присутнім запропоновані Наглядовою Радою Товариства кандидатури членів лічильної комісії в складі:  Голубничій В.В.;  Золотуха Л.М., Трофімової Л.І.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.        Затвердити лічильну комісію у складі: Голубничій Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотуха Людмили Миколаївни.


Друге питання порядку денного:  


Звіт Наглядової Ради.


Слухали: Звіт Наглядової Ради ПАТ „Весотра – Харків” зачитала член Наглядової Ради Новікова Л.М. (звіт додається).


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.        Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.


Третє питання Порядку денного:


Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік.


Слухали: Звіт Директора Потій М.І. (звіт додається).


           Директор ПАТ „Весотра – Харків” докладно відповів всім присутнім на загальних зборах  на всі питання поставлені акціонерами,  що торкалися обговорювання звіту директора.


           Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.            Прийняти до відома Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та схвалити основні напрямки діяльності на 2014 рік.


2.            Схвалити запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.


Четверте питання Порядку денного:


Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.


Слухали: Звіт та висновок  зачитав голова ревізійної комісії Іванченко О.О. (звіт додається).


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.   Затвердити звіт та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2013 р. чинному законодавству України.


2.   Визнати діяльність ревізійної комісії задовільною.


П’яте питання Порядку денного:


Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.


Слухали: Голова Загальних зборів  Потій М.І.  поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


 Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.         Затвердити річну фінансову звітність Товариства  за    2013 рік.


Шосте питання Порядку денного:


Обрання членів Наглядової Ради Товариства.


           Відповідно  до Положення про Наглядову Раду Товариства її кількісний склад становить п”ять осіб. Строк повноважень Наглядової Ради відповідно до Статуту становить три роки, а обрання членів здійснюється кумулятивним голосуванням.


           На голосування поставлено питання про обрання 5-х членів Наглядової Ради. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні акціонери та фізичні особи:


1.            Кривенко Микола Іванович.


2.            Манцуров Михайло Миколайович.


3.            Дудко Ігор Васильович.


4.            Дудко Сергій Васильович.


5.            Новікова Людмила Миколаївна.


Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування. 


           Результати голосування:П.І.Б. Кандидата

Кількість голосів, відданих за кандидата

1. Кривенко Микола Іванович

2. Манцуров Михайло Миколайович

3. Дудко Ігор  Васильович

4. Дудко Сергій Васильович

5. Новікова Людмила Миколаївна

 

84201

84201

84201

84201

84201


ЗА»- 84201 голосів (99,36%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  543 голосів (0,64% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:

1. Обрати наступних  членів Наглядової ради Товариства:


-    Кривенко Миколу Івановича;


-    Манцурова Михайла Миколайовича;


-    Дудко Ігоря Васильовича;


-    Дудко Сергія Васильовича;


-    Новікову Людмилу Миколаївну;


Сьоме питання Порядку денного:


Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.


           Відповідно  до Положення про Ревізійну комісію Товариства її кількісний склад становить три особи. Строк повноважень Ревізійної комісії відповідно до Статуту становитьтри роки, а обрання членів здійснюється кумулятивним голосуванням.


           На голосування поставлено питання про обрання 3-х членів Ревізійної комісії. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні акціонери :


1.   Іванченко Олександр Олексійович.


2.   Кальченко Людмила Іванівна.


3.   Козарь Володимир Петрович.


Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування. 


           Результати голосування:П.І.Б. Кандидата

Кількість голосів, відданих за кандидата


1. Іванченко Олександр Олексійович


2. Кальчекно Людмила Іванівна


3. Козарь Володимир Петрович

 


84201


84201


84201

 


ЗА»- 84201 голосів (99,36%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  543 голосів (0,64% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:

1. Обрати наступних  членів Ревізійної комісії Товариства:


-    Іванченко Олександра Олексійовича;


-    Кальченко Людмилу Іванівну;


-    Козарь Володмира Петровича;


Восьме питання Порядку денного:


Затвердженнярозподілуприбутків та розміру дивідендів Товариства за 2013 рік.Слухали: Директор
Потій М
.І.
 доповів всім присутнім, що дійсний прибуток становить 32 тис. грн., що явно недостатньо для розподілу цих прибутків в вигляді дивідендів між акціонерами товариства, тому що ці кошти край необхідно направити на ремонт приміщень, які здаються в оренду, а саме покрівлі, вікон, воріт, в зв”язку з тим, що саме оренда є основним відом діяльності нашого підприємства на теперішній час і саме вона приносить підприємству доходи. На підставі вищезазначеного  підтримав пропозицію Наглядової Ради  в 2013 році  дивідендів не нараховувати.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


 Прийнято рішення:


1.   Направити прибутки отримані в 2013 році на поповнення обігових коштів та на подальший розвиток підприємства.


2.   За результатами діяльності Товариства в 2013 році  дивідендів не нараховувати.


Дев”яте питання Порядку денного:


Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної підписати ці договри з боку Товариства.


Слухали: ДиректорПотій М.І. 
доповів всім присутнім, що є розроблений договір з членами Наглядової Ради, який вміщує в себе права, обов”язки  та інші умови членів Наглядової Ради та запропонував затвердити умови цих договорів на безоплатній основі.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84201 голосів (99,36%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  543 голосів (0,64% голосів учасників зборів).


 Прийнято рішення:


1.                              Затвердити умовицивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради на безоплатній основі.


2.                              Визначити особу, повноважною підписати ці договори з боку


Товариства, директора Потія М.І. 


Десяте питання Порядку денного: 


Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 


Слухали: ДиректорПотій М.І. доповів всім присутнім, що на протязі поточного року може виникнути питання участі Товариства на біржових торгах та здійснення в зв”язку з цим значних правочинів, а саме наприклад купівлі об”єктів, які належать Фонду Державного майна України, але знаходяться на балансі та на території нашого підприємства.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84264 голосів (99,43%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  480 голосів (0,57% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.                              Попередньо схвалитивчинення значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення протягом року.


2.                              Встановити, що гранична сукупна вартість  значних угод(и), які(а) можуть(е) вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, складає на більше 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2013 року.


3.                              Надати директору Товариства Потію М.І. повноваження щодо підписання угод(и) за попереднім погодженням Наглядовою Радою.  


Одинадцяте питання Порядку денного:


Про затвердження умов договору „Про надання реєстру” з депозитарною установою ТОВ „Реакомп – Інвест” та надання повноважень щодо підписання змін та доповнень до цього договору.


Слухали: ДиректорПотій М.І. доповів всім присутнім, що 25.12.2013 року була підписана угода № НР-15 з депозитарною установою ТОВ „Реакомп – Інвест” на отримання в подальшому нашим Товариством реєстрів акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Товариства на дату проведення загальних зборів Товариства.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.


Результати голосування:


ЗА»- 84201 голосів (99,36%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  543 голосів (0,64% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.                              Затвердити умови договору № НР-15 від 25.12.2013 року  з депозитарною установою „Реакомп – Інвест”.


2.                              Надати повноваження директору Потію М.І. щодо внесення змін та доповнень до цього договору.

        

Голова Загальних зборів

                   

         

Потій М.І.

 

 

Секретар Загальних зборів

                   

        

 

Новікова Л.М.


 


 
«Засвідчую»

Директор

ПАТ „Весотра – Харків”

                   

    

 

Потій М.І. 

 


 


              М.П.Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™