Общая информация Объявление не актуально


П Р О Т О К О Л № 2013/1 Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" від 25 квітня 2013 рокуПублічне Акціонерне товариство  «Весотра - Харків»
 


П Р О Т О К О Л    № 2013/1

Загальних зборів акціонерів


смт.  Пісочин                                                                                                     25 квітня 2013 року


Харківська область  


Час початку зборів: 6-00 


Збори проводяться в очній формі.


Голова зборів:       Потій Н.І.


Секретар зборів:   Новікова Л.М.


 


На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить    33764.00  гривень,що розділений на 135056 штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті   135056    штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату зборів 25.04.2013 року у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 19.04.2013 року, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”.


Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою у складі: голова комісії: Голубнича В.В.; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І. провела реєстрацію учасників Загальних зборів. 


Результати реєстрації:


Усього акціонерів –    1108     з       кількістю голосів      135056    штук. 


      Для участі у зборах зареєструвалися   18  акціонерів  з кількістю голосів84681 голосів  , що становить  62,7%   від  загальної кількості голосів


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та  мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного. 


Директор ПАТ „Весотра – Харків” Потій М.І. доповів, що відповідно до п.п.21 п.3.2. Положення „Про Наглядову раду ПАТ „Весотра – Харьков” та п.1 ст.40 Закону України „Про акціонерні товариства” Наглядова рада призначила головою Загальних зборів Потія М.І., секретарем – Новікову Л.М., обрала реєстраційну комісію в складі: членів комісії Голубничій В.В.,  Трофімової Л.І., Золотухи Л.М. і запропонувала для затвердження зборам також у якості – лічильної комісії. 


Голова загальних зборів Потій М..І. доповів,    що про проведення  25.04.2013р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери ПАТ „Весотра-Харків”  були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією  в пресі.   03.04.2013 року до Наглядової Ради від акціонера ПАТ „Весотра – Харків” Руденко Володимира Андрійовича надійшли пропозиції щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного.   08.04.2013 року  Наглядова Рада  на розширеному засіданні  розглянула питання про прийняття рішення стосовно пропозицій до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів призначених на 25.04.2013 року отриманих від акціонера Руденко В.А. та прийняла рішення про відмовлення акціонеру Руденко В.А. щодо включення пропозицій до порядку денного загальних зборів ПАТ „Весотра – Харків” призначених на 25.04.2013 року, отриманих Наглядовою Радою 03.04.2013 року на підставі ч.2 п.4 ст.38 Закону України „Про акціонерні товариства” , а саме – не включення акціонером Руденко В.А. в наданих пропозиціях нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.  Далі  голова загальних зборів Потій М.І. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів.        


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “Весотра – Харків”: 


1.   Затвердження лічильної комісії.


2.   Звіт Наглядової ради.


3.   Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році та основні напрямки діяльності в 2013 році.


4.   Звіт ревізійної комісії та затвердження її висновку.


5.   Затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік.


6.   Затвердження розподілу прибутків (збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2012 рік 


Перше питання порядку денного:


Затвердження лічильної комісії.


Слухали: Голова загальних зборів Потій М.І. оголосив всім присутнім запропоновані Наглядовою Радою Товариства кандидатури членів лічильної комісії в складі:  Голубничій В.В.;  Золотуха Л.М., Трофімової Л.І.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


ЗА»- 84012 голосів (99,21%  голосів учасників зборів), «Проти» - не має,


«Утримались» - не має, „Не голосували” –  669 голосів (0,79% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:Затвердити лічильну комісію у складі: Голубничій Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотуха Людмили Миколаївни. 


Друге питання порядку денного:  


Звіт Наглядової Ради.


Слухали: Звіт Наглядової Ради ПАТ „Весотра – Харків” зачитала член Наглядової Ради Новікова Л.М. (звіт додається).


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 84075 голосів (99,29% голосів учасників зборів), «Проти» - не має, «Утримались» - 63 голоси (0,08% голосів учасників зборів) , „Не голосували” – 543 голоси (0,64% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.


Третє питання Порядку денного:


Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.


Слухали: Звіт Директора Потій М.І.(звіт додається).


            Директор ПАТ „Весотра – Харків” докладно відповів всім присутнім на загальних зборах в тому числі і акціонеру Руденко В.А. на всі питання поставлені ним в пропозиціях  до порядку  денного чергових загальних зборів призначених на 25.04.2013 року і отриманих Наглядовою Радою 03.04.2013 року, але не внесених до порядку денного на підставі ч.2 п.4 ст.38 Закону України „Про акціонерні товариства” згідно рішення Наглядової Ради від 08.04.2013 року. Також відповів на інші питання акціонерів, що торкалися обговорювання звіту директора.  


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 84075 голосів (99,29% голосів учасників зборів), «Проти» - не має, „Утримались» - не має, „Не голосували” – 606 голосів ( 0,71% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:Прийняти до відома Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та схвалити основні напрямки діяльності на 2013 рік. 


Четверте питання Порядку денного: 


Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.


Слухали: Звіт та висновок  зачитав голова ревізійної комісії Іванченко О.О. (звіт додається).


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 84075 голосів (99,29% голосів учасників зборів), «Проти» - не має, «Утримались» - не має, „Не голосували”  –  606 голосів (0.71% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення:


1.    Затвердити звіт та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2012 р. чинному законодавству України.


2.    Визнати діяльність ревізійної комісії задовільною. 


П’яте питання Порядку денного: 


Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. 


Слухали: Голова Загальних зборів  Потій М.І.  поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 84012 голосів (99,21%голосів учасників зборів), «Проти» - 63 голоси (0,08%  голосів учасників зборів),«Утримались» - не має, „Не голосували” –  606 голосів (0,71% голосів учасників зборів).


Прийнято рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за    2012 рік.


Шосте питання Порядку денного:


Затвердженнярозподілу прибутків(збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2012 рік.


Слухали: ДиректорПотій М.І. запропонував у зв’язку зі збитками у розмірі 28,4 тис. грн за результатами роботи Товариства  в 2012 році  дивідендів не нараховувати, виконавчому органу Товариства прийняти міри щодо поступового погашення збитків Товариства.


Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 84012 голосів (99,21% голосів учасників зборів), «Проти» - не має,«Утримались» - не має, „Не голосували” – 669 голосів (0,79% голосів учасників зборів). 


 Прийнято рішення:


   1.   Покрити збитки, отриманів 2012 році, за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.


2.    За результатами діяльності Товариства в 2012 році  дивідендів не нараховувати. 

        

Голова Загальних зборів

                   

         

            Потій М.І.

 

 

Секретар Загальних зборів

                   

        

 

            Новікова Л.М. 

«Засвідчую»

Директор

ПАТ „Весотра – Харків”

                    

    

 

            Потій М.І.   

 

 

 


 


              М.П.Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™