Общая информация Объявление не актуально


П Р О Т О К О Л № 2012/1 Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2012 рокуПублічне Акціонерне товариство «Весотра - Харків»П Р О Т О К О Л № 2012/1

Загальних зборів акціонерівсмт. Пісочин  Харківська область
                                                                                          26 квітня 2012 року

 Час початку зборів: 6-00Збори проводяться в очній формі.

Голова зборів: Потій Н.І.

Секретар зборів: Новікова Л.М.


     
На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 33764.00 гривень, що розділений на 135056 штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийняті 135056 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату обліку 20.04.2012 року у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 20.04.2012 року, наданому депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України”.    
Реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою у складі: голова комісії:
Голубнича В.В.; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І. провела реєстрацію учасників Загальних зборів.    
Результати реєстрації:

Усього акціонерів – 1109 з кількістю голосів 135056 штук.    
Для участі у зборах зареєструвалися 20 акціонерів з кількістю голосів 84744 голосів , що становить 62,74% від загальної кількості голосів. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах, додається( Додаток №1).    
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.     Збори на підставі протоколу реєстраційної комісії про наявність кворуму визнаються правомочними і оголошуються відкритим.


    
Директор ПАТ „Весотра – Харків” Потій М.І. доповів, що відповідно до пп..21 п.3.2. Положення „Про Наглядову раду ПАТ „Весотра – Харьков” та п.1 ст.40 Закону України „Про акціонерні товариства” Наглядова рада призначила головою Загальних зборів Потія М.І., секретарем – Новікову Л.М., обрала реєстраційну комісію в складі: голови комісії Голубничій В.В., членів комісії: Трофімової Л.І., Золотухи Л.М. і запропонувала для затвердження зборам також у якості – лічильної комісії.    
Голова правління Потій М..І. доповів, що про проведення 26.04.2012р. загальних зборів та їх порядок денний акціонери ПАТ „Весотра-Харків” були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів: персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією в пресі. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного зборів.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “Весотра-Харків»:1. Затвердження лічильної комісії.

2. Звіт Наглядової ради.

3. Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році та основні напрямки діяльності в 2012 році.

4. Звіт ревізійної комісії та затвердження її висновку.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження розподілу прибутків (збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2011 рік

7. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори боку Товариства.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.


     Перше питання порядку денного:

Затвердження лічильної комісії.


     Слухали: Голова загальних зборів Потій М.І. оголосив всім присутнім запропоновані Наглядовою Радою Товариства кандидатури членів лічильної комісії в складі: голови комісії Голубничій В.В.; членів комісії: Золотуха Л.М., Трофімової Л.І.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

ЗА»- 84138 голосів (99,28% учасників зборів), «Проти» - 606 голосів (0,72% учасників зборів) , «Утримались» - не має, не голосували – не має.     Прийнято рішення:
Затвердити лічильну комісію у складі: Голубничій Віри
Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотуха Людмили Миколаївни.     Друге питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради.

    
Слухали:
Звіт Наглядової Ради ПАТ „Весотра – Харків” зачитала член Наглядової Ради Новикова Л.М. (звіт додається).

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА»- 84075 голосів (99,21% учасників зборів), «Проти» - 669 голосів (0,79% учасників зборів), «Утримались» - не має, не голосували – не має.     Прийнято рішення:
Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її
діяльність задовільною.     Третє питання Порядку денного:

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.

     Слухали: Звіт Директора Потій М.І. (звіт додається).

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА»- 84075 голосів (99,21% учасників зборів), «Проти» - 669 голосів (0,79% учасників зборів) «Утримались» - не має, не голосували – не має.     Прийнято рішення:
Прийняти до відома Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та схвалити основні напрямки діяльності на 2012 рік.


     Четверте питання Порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.

     Слухали: Звіт та висновок зачитав голова ревізійної комісії Іванченко О.О. (звіт додається).

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА»- 84012 голосів (99,13% учасників зборів), «Проти» - 606 голосів (0,72% учасників зборів), «Утримались» - 126 голосів (0,15% учасників зборів), не голосували – не має.
     Прийнято рішення:
Затвердити звіт та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2011 р. чинному законодавству України.     П’яте питання Порядку денного:

Затвердження річної звітності Товариства за 2011 р.

     Слухали: Голова Загальних зборів Потій М.І. поставив на голосування питання про
затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА»- 84012 голосів (99,13% учасників зборів), «Проти» - 669 голосів (0,79% учасників зборів), «Утримались» - 63 голосів (0,08% учасників зборів), не голосували – не має.     Прийнято рішення:
Затвердити річну звітність Товариства за 2011 р.     Шосте питання Порядку денного:

Затвердження розподілу прибутків(збитків) та розміру дивідендів Товариства за 2011 рік.

     Слухали: Директор Потій М.І. запропонував у зв’язку зі збитками у розмірі 2,3 тис. грн за результатами роботи Товариства в 2011 році дивідендів не нараховувати, виконавчому органу Товариства прийняти міри щодо поступового погашення збитків Товариства.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА»- 84012 голосів (99,13% учасників зборів), «Проти» - 669 голосів (0,79% учасників зборів) , «Утримались» - 63 голосів (0,08% учасників збборів), не голосували – не має.
     Прийнято рішення:

1. Покрити збитки, отримані в 2011 році, за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.

2. За результатами діяльності Товариства в 2011 році дивідендів не нараховувати.     Сьоме питання порядку денного:

Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

     Слухали: Голова загальних зборів Потій М.І. оголосив всім акціонерам проекти
договорів з членами Наглядової Ради та ревізійної комісії, затверджені Наглядовою радою Товариства.

Голосування проведено бюлетенями, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів.

Результати голосування:

«ЗА» - 84075 голосів (99,21% учасників зборів), «Проти» - 606 голосів (0,72% учасників зборів) , «Утримались» - не має, не голосували – 63 голосів (0,07% учасників зборів).
     Прийнято рішення:

1. Затвердити умови роботи Наглядової Ради, Ревізійної комісії на безоплатній основі.

2. Надати директору Товариства Потію М.І. повноваження щодо підписання цих договорів з боку Товариства.

Оголошується протокол про підсумки голосування по всім питанням порядку денного (Додаток №2 до протоколу загальних зборів).Збори оголошуються закритими.


 

Голова Загальних зборів                                                                                               Потій М.І.

                                                                                 підпис

Секретар Загальних зборів                                                                                            Новикова Л.М.

                                                                                підпис
«Засвідчую»    Директор                                                                                               Потій М.І. 


                                                                                 підпис

              М.П.Печатка
 


 


                                                                                    Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів

                                                                                                               від 26.04.2012 № 2012/1
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборахЕмітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСОТРА-ХАРКIВ"

Код: 05461326

Місцезнаходження: 62418, Харкiвська обл., Харківський район, смт.Пісочин, вул. Автомобільна, б.8

Дата зборів: 26/04/2012

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000088348, акції прості іменніРеєстрація проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, відповідно зведеному обліковому реєстру власників цінних паперів станом на 20/04/2012, наданому Депозитарієм ПАТ “Національний депозитарій України” № 13260 зв від 20.04.2012 року..Кількість випущених акцій: 135056 штуки простих імених.

Кількість акцій, що перебувають на балансі товариства: 0.

Кількість акцій, що прийняті до визначення кворуму : 135056 штук.

Кількість акціонерів відповідно до реєстру: 1109

Склад реєстраційної комісії: голова комісії – Голубнича Віра Василівна; члени комісії: Золотуха Людмила Миколаївна, Трофімова Лідія Іванівна.

Реестрація почата: о 5.00 годиніРеєстрація закінчена: о 5.45 годині


№ рахунку
Прізвище, ім
я,
по батькові
 

(найменування)


акціонера

1
129


Ващенко Олександр Мусійович
2
963


Трофімова Лідія Іванівна
3
361


Золотуха Людмила Миколаївна
4
622


Метелло Анатолій Дмитрович
5
675


Новікова Людмила  Миколаївна
6
399


Кальченко Людмила Іванівна
7
817


Руденко Микола Іванович
8
718


Павленко Сергій Олексійович
9
458

Козар
Володимир Петрович
10
780

Потій
Микола Іванович
11
1108

ПП
„Т.С.О” 
12
285

Дудко
Ігор Васильович
13
162

Галяк
Валентина Іванівна
14
286

Дудко
Сергій Васильович
15
184


Голубнича Віра Василівна
16
378


Іванченко Олександр Олексійович
17
960


Трегубець Петро Онуфрійович
18
814


Руденко Володимир Андрійович
19
854

Сенча
Анатолій Олексійович
20
907


Стрілко Анатолій Олексійович

Усього зареєструвалось акціонерів та їх представників: 20Усього зареєстровано голосуючих акцій: 84744 штукВідсоток зареєстрованих голосів акціонерів від їх загальної кількості 62,74 %Кворум для проведення зборів
ДОСЯГНУТО .Збори є ПРАВОМОЧНИМИ.

Голова реєстраційної комісії _____________________В.В.Голубнича

                                                                
підпис«Засвідчую» 

Директор ___________________ _________________М.І.Потій

                                    підпис


М.п.печатка


Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів від 26.04.2012 року № 2012/1

 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   “ВЕСОТРА-ХАРКІВ”

 


Смт.Пісчоин


Харківськая область                                                                                                                                                      26  квітня 2012 року


 


ПРОТОКОЛ № 1    ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


     
Лічильна комісія у складі:
голова комісії – Голубнича В.В..; члени комісії: Золотуха Л.М., Трофімова Л.І.затверджена Загальними зборами, провела 
підрахунок результатів голосування акціонерів,  що прибули на Загальні збори акціонерів  ПАТ “Весотра-Харків” 26.04.2012 року.
 РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВГолосування по всім питаня порядку денного проведено бюлетенями на яких вказана кількість голосів.Перше питання порядку денного:  
Затвердження лічильної комісії.  
Результати голосування:Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84138606не маєне має99,28Прийнято рішення:1.         Затвердити лічильну комісію у складі:  Голубничій Віри Василівни, Трофімової Лідії Іванівни, Золотухи Людмили Миколаївни.Друге питання порядку денного:  
Звіт Наглядової Ради.  Результати голосування:Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84075669не маєне має99,21Прийнято рішення:1.                   
Прийняти до відома звіт Наглядової Ради та визнати її діяльність задовільною.2.                   
 Третє питання порядку денного

Звіт  директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році та основні напрямки діяльності в 2012 році. Результати голосування:Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84075669не маєне має99,21Прийнято рішення:
 1.                  
Прийняти до відома звіт  директора Товариства і визнати його діяльність задовільним.2.                  
Схвалити запропоновані директором основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.Четверте питання порядку денного

Звіт Ревізійної комісії  та затвердження її висновку. Результати голосування:Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84012606126не має99,13Прийнято рішення:
 


1.      Затвердити звіт  Ревізійної комісії та висновок, щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2011 р. чинному законодавству України.2.       
 Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.П’яте  Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.Результати голосування:Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»8401266963не має99,13Прийнято рішення
:1.                    
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 р. Шосте питання Порядку денного: 
Затвердження
 розподілу прибутків(збитків) 
та розміру дивідендів Товариства за 2011 рік.Результати голосування:Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»8401266963не має99,13Прийнято рішення
:1.        
Покрити збитки отримані в 2011 році за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.2.        
За результатми діяльності Товариства в 2011 році дивідендів не нараховувати.
      Сьоме  питання Порядку денного
:   Затвердження умов договорів із членами Наглядової  Ради, Ревізійної комісії та визначення особи повноважної підписати ці договори з боку Товариства.Результати голосування:


Кількість голосів «за»  «Проти»«Утримались»Не голосували% голосів «за»84075606не має6399,21     Прийнято рішення
:1.        
Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради, Ревізійної комісії на безоплатній основі.2.        
Надати директору Товариства Потію М.І. повноваження щодо підписання договорів з боку Товариства.Підписи  лічильної комісії:                               підпис    Голова   ______________________     В.В.Голубнича     Члени :                               підпис                 
_________________Л.М.Золотуха                        підпис                 
_________________Л.І.Трофімова«Засвідчую»                                                      підписДиректор ПАТ „Весотра – Харків”      _____________   Потій М.І.                                              М.П.


печатка
Населенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™