Общая информация Объявление не актуально


П Р О Т О К О Л № 2011/1 Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 р.Акціонерне товариство відкритого типу «Весотра-Харків»
 


 

П Р О Т О К О Л    № 2011/1

Загальних зборів акціонерів


 


м. Чугуїв                                                                                                 21 квітня 2011  р.


 


Час початку зборів: 12-00


Збори проводяться в очній формі.


 


Голова зборів:         Потій Н.І.


Секретар зборів:   Новікова Л.М.


 


На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить    33764.00   гривень, що розділений на 135056 штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства.  Таким чином, до визначення кворуму прийняті   135056    штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.


Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату зборів 21.04.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 21.04.2011, наданому депозитарієм ВАТ “Національний депозитарій України”.


 


Реєстраційна комісія, призначена правлінням разом з наглядовою радою у складі: голова комісії: Трофімова Л.І.; члени комісії: Золотуха Л.М., Ващенко О.М., Марченко П.С., Шевченко С.О. провела реєстрацію учасників Загальних зборів.


Результати реєстрації:


Усього акціонерів –    1109     з       кількістю голосів      135056  штук.


      Для участі у зборах зареєструвалися     17    акціонерів  з кількістю голосів  84150 , що становить 62,30%  від  загальної кількості голосів


 


Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства»  та Статуту Товариства кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та  мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.


 


Голова правління Потій Н.І. відкрив збори і поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрації учасників зборів.


Голосували: «ЗА» - 83447 голосів , ( 99,16%- часників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 голоси (0,84%).


Голосування  проведено мандатами учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.


Прийнято рішення: Затвердити результати реєстрації і оголосити Загальні збори акціонерів відкритими.


Голова правління Потій М.І. доповів, що відповідно до п.8.22 Статуту спостережна рада призначила головою Загальних зборів Потія М.І., секретарем – Новікову Л.М. і погодила пропозицію правління щодо членів призидії: Метелло А.Д.; Козар В.П. і персонального складу мандатної комісії, яка запропонована для затвердження зборам також у якості – лічильної комісії.


 


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА» - 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 голоси (0,84%).


Прийнято рішення: затвердити лічильну комісію у складі : голова комісії Трофімова Л.І.; члени комісії: Золотуха Л.М., Ващенко О.М., Марченко П.С., Шевченко С.О.


 


 


Голова правління Потій М..І. доповів,    що про проведення  21.04.2011р. загальних зборів  та їх порядок денний акціонери ВАТ „Весотра-Харків були проінформовані не менш ніж за 45 діб до початку Загальних зборів:   персонально – простими письмовими запрошеннями та публікацією  в пресі. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного зборів.      


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВАТ “Весотра-Харків»:


 


1.      Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.


2.      Звіт  Ревізійної комісії та затвердження її висновку.


3.      Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.


4.      Про розподіл прибутків (покриття збитків).


5.      Про  угоди щодо відчуження майна Товариства.


6.      Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства”:


6.1. Визначення типу акціонерного Товариства.


6.2. Про зміну найменування Товариства.


6.3. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.


6.4. Затвердження внутрішніх положень Товариства:


-          Про Загальні збори.


-          Про  Наглядову Раду.


-          Про виконавчий орган.


-          Про  Ревізійну комісію.


7.           Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.


8.           Про відкликання та обрання  виконавчого органу Товариства.


9.           Провідкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.


10.        Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


 


Перше  питання Порядку денного:


Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.


Слухали: Звіт Директора Потій М.І. (звіт додається).


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 голоси (0,84%).


Прийнято рішення: Прийняти до відома Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та схвалити основні напрямки діяльності на 2011 рік.


 


Друге питання Порядку денного:


Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.


Слухали: Звіт та висновок  зачитав голова ревізійної комісії Іванченко О.О. (звіт додається).


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 голоси (0,84%).


 


Прийнято рішення:


Затвердити звіт та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2010 р. чинному законодавству України.


 


Третє питання Порядку денного:


Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.


Слухали: Голова Загальних зборів  Потій М.І.  поставив на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16 учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має,не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення:  Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 р.


 


Четверте питання Порядку денного:


Про розподіл прибутків(покриття збитків).


Слухали: Голова Правління Потій М.І.  запропонував у зв’язку зі збитками у розмірі 50,9 тис. грн за результатами роботи Товариства  в 2010 році  дивідендів не нараховувати, виконавчому органу Товариства прийняти міри щодо поступового погашення збитків Товариства.


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має,не голосували – 703 (0,84%).


 Прийнято рішення: За результатами роботи Товариства  в 2010 році  дивідендів не нараховувати, виконавчому органу Товариства прийняти заходи щодо поступового погашення збитків Товариства.


 


П’яте питання Порядку денного: Про угоди щодо відчуження майна Товариства.


Слухали: Голова правління Потій М.І. доповів, що відповідно до чинного Статуту товариства рішення по укладанню угод щодо відчуження майна Товариства приймає спостережна рада. Угод, що потребують затвердження зборами, в звітному періоді не укладалось.


Результати голосування:


 «ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має,не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення: Прийняти до уваги інформацію голови правління Потія М.І.


 


Шосте питання Порядку денного:


Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства».


Слухали: Голова Загальних зборів  Потій М.І., який доповів про вимоги чинного законодавства привести діяльність акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства“ до 30.04.2011року і зауважив, що приведенням діяльності  акціонерних  товариств,  створених до набрання чинності цим Законом,  у відповідність із цим  Законом  є здійснення, у тому числі, таких дій:


     1) внесення  змін  до  статуту  Товариства відповідно до вимог Закону «Про Акціонерні товариста»;


     2) приведення внутрішніх положень Товариства у  відповідність із вимогами цього Закону.


По пункту 6.1.  порядку денного


Визначення типу акціонерного Товариства.


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення:


Визначити тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.


 


По пункту  6.2 . порядку денного


Про зміну найменування Товариства.


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення:


Затвердити нове найменування товариства -      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСОТРА – ХАРКІВ».


 


По пункту 6.3 . порядку денного


Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.


Голосування проведено мандатами, на яких вказана кількість голосів учасника Загальних зборів. Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення:


 


1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.


2. Доручити та надати всі необхідні повноваження Потію Миколі Івановичу  підписати нову редакцію Статуту Товариства.


3. Нова редакція Статуту товариства набирає чинності для третіх осіб з моменту його державної реєстрації, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.


 


По пункту 6.4. порядку денного


Затвердження внутрішніх положень Товариства.


Голосування проведено бюлетенями.


 Результати голосування:


«ЗА»- 83447 голосів(99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення:


Затвердити наступні внутрішні положення Товариства:


-          Про Загальні збори.


-          Про Наглядову Раду.


-          Про виконавчий орган.


-          Про Ревізійну комісію.


                 


 Сьоме питання порядку денного


Про  відкликання  та обрання Наглядової Ради Товариства.


 


Відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства  її кількісний склад  становить пятьосіб. Строк повноважень Наглядової ради відповідно до Статуту становить три роки, а обрання членів здійснюється  КУМУЛЯТИВНИМ ГОЛОСУВАННЯМ.


- На голосування поставлено питання відкликанняНаглядової ради Товариства.


Голосування проведено бюлетенями.


Результати голосування:


  «ЗА» - 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


        Прийнято рішення:  Відкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства.


 


- На голосування поставлено питання  про обрання 5-х членів Наглядової ради. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні акціонери та їх представники:


1. Дудко Ігор Васильович.


2. Дудко Сергій Васильович.


3. Кривенко Микола Іванович.


4. Манцуров Михайло Миколайович.


5.Новікова Людмила Миколаївна


           Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.


           Результати голосування:П.І.П. кандидата                                                                                : Кількість голосів, відданих за кандидата1. Дудко Ігор Васильович                                        83447


2. Дудко Сергій Васильович                                      83447.                               


3. Кривенко Микола Іванович.                                   83447


4. Манцуров Михайло Миколайович.                        834475.Новікова Людмила Миколаївна                              83447 


Прийнято рішення: Обрати 5-х членів Наглядової ради Товариства.


1. Дудко Ігор Васильович.


2. Дудко Сергій Васильович.


3. Кривенко Микола Іванович.


4. Манцуров Михайло Миколайович.


5.Новікова Людмила Миколаївна  


Восьме питання порядку денного


Про  відкликання  та обрання виконавчого органу  Товариства.


 


Відповідно до Положення про виконавчий орган Товариства виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган - Директор. Строк повноважень Директора відповідно до Статуту становить пять років, а обрання директора є повноваженням Загальних зборів .


- На голосування поставлено питання відкликання виконавчого органу Товариства.


Голосування проведено бюлетенями.


            Результати голосування:


            «ЗА» - 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


 


        Прийнято рішення:  Відкликати (припинити повноваження) виконавчого органу Товариства.


           


- На голосування поставлено питання  про обрання одноосібного виконавчого органу -       Директора. Наглядовою радою на цю посаду запропонований  – Потій Микола Іванович.


           Голосування проведено бюлетенями.


           Результати голосування:


          «ЗА» - 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення: Обрати  Директором  товариства – Потія Миколу Івановича.


           


Девяте питання порядку денного


Про  відкликання  та обрання Ревізійної комісії Товариства.


 


Відповідно до Положення про Ревізійну комісію Товариства  її кількісний склад  становить триособи. Строк повноважень Ревізійної комісії  відповідно до Статуту становить три роки, а обрання членів здійснюється  КУМУЛЯТИВНИМ ГОЛОСУВАННЯМ.


- На голосування поставлено питання відкликанняРевізійної комісії Товариства.


Голосування проведено бюлетенями.


Результати голосування:


  «ЗА» - 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


        Прийнято рішення:  Відкликати (припинити повноваження) Ревізійної комісії Товариства.


                              


- На голосування поставлено питання  про обрання 3-х членів Ревізійної комісії. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні акціонери та їх представники:


1. Іванченко Олександр Олексійович.


2. Кальченко Людмила Іванівна.


3. Козар Володимир Петрович.


           Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.


           Результати голосування:П.І.П. кандидата                                                                                : Кількість голосів, відданих за кандидата1. Іванченко Олександр Олексійович                     83447


2. Кальченко Людмила Іванівна                                83447.                                3. Козар Володимир Петрович                                 83447Прийнято рішення: Обрати 3-х членів Ревізійної комісії Товариства.


1. Іванченко Олександр Олексійович.


2. Кальченко Людмила Іванівна.


3. Козар Володимир Петрович.


 


Десяте питання порядку денного


Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.


          


          Результати голосування:


  «ЗА» - 83447 голосів (99,16% учасників зборів), «Проти», «Утримались» - не має, не голосували – 703 (0,84%).


Прийнято рішення:  Затвердити умови роботи Наглядової Ради на безоплатній основі, договорів із членами Наглядової  Ради не укладати.
        


Голова Загальних зборів                                                            підпис          Потій М.І. 


 


Секретар Загальних зборів                    підпис          Новикова Л.М.«Засвідчую»


Директор                    підпис          Потій М.І. 


                     М.П.


печаткаНаселенный пункт: Харьков
Автор: ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Поискать ещё объявления этого автора)     

Информация о сайте


 Реклама на сайте

 Как опубликовать информацию об акционерном обществе?

 Правила подачи объявлений

 Инструкция по добавлению информации, объявления.
 
 
Стоимость (грн.)

 

    Войти
    Забыли пароль?
   
     
 
 
Большой каталог сайтов
     Спасибо, что посетили наш сайт www.dividend.com.ua Copyright 2004г. - 2020г. © ХГР ™